Inhoud beoordelingsrichtlijn

Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op zand en grind van natuurlijke oorsprong dat in het algemeen wordt behandeld door wassen, drogen en zeven en dat is bestemd om te worden toegepast als filter- en entzand voor de bereiding van drinkwater, als steunlaag in filters en als filteromstortingsmateriaal voor pompputten en peilbuizen.

Producten met een andere mineralogische samenstelling dan kwarts of granaat vallen niet onder het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn.

In september 2017 is een herziene versie van BRL K240 gepubliceerd. Deze vervangt de BRL K240 uit 2012 met een overgangstermijn van 1 jaar. Dientengevolge zullen bestaande certificaten op basis van de BRL K240 versie 2012 uiterlijk geldig zijn tot september 2018.

Voor wie?

Producenten en leveranciers van filterzand en-grind en drinkwaterbedrijven.

Wanneer is het nodig?

Het gecertificeerd product mag het Kiwa Water Mark voeren. Met het Kiwa Water Mark kunt u zich als producent of leverancier profileren met producten die voldoen aan zowel alle functionele eisen als aan de wettelijke gezondheidseisen die zijn voorgeschreven in de “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening” van de Nederlandse overheid.

Processtappen

  1. Aanvraag voor offerte indienen (zie aanvraagformulier aan rechterzijde);
  2. Kiwa stelt een offerte op, die tegelijk concept-overeenkomst is, opgesteld op basis van de eisen in de BRL;
  3. Na wederzijdse ondertekening is de overeenkomst definitief en wordt het toelatingsonderzoek uitgevoerd;
  4. Na positief afronden van het toelatingsonderzoek wordt het certificaat verleend;
  5. Het certificaat is geldig voor onbepaalde tijd;
  6. Periodieke audits maken onderdeel uit van de overeenkomst.

Belangrijkste onderdelen van het toelatingsonderzoek uit stap 3) en 4) zijn:

a. productonderzoek

Door middel van een onderzoek, vaak uitgevoerd in ons eigen laboratorium, wordt vastgesteld of het product voldoet aan de eisen die zijn vermeld in de beoordelingsrichtlijn. Het productonderzoek heeft betrekking op functionele en gezondheidskundige aspecten;

b. beoordeling productieproces, kwaliteitssysteem en IKB-schema

De beoordeling is erop gericht om vast te kunnen stellen of de leverancier in staat is om bij voortduring een product af te leveren dat aan de gestelde eisen voldoet. Tijdens deze beoordeling komen aspecten van het proces aan de orde die van invloed zijn op de kwaliteit van het product, zoals onder meer ingangscontrole, procescontrole en eindcontrole.

De periodieke audits uit stap 6) zijn bedoeld voor het onderhoud van het certificaat en certificatieschema. Het productieproces wordt daarbij geïnspecteerd om een gerechtvaardigd vertrouwen te behouden dat de onder certificaat geleverde producten blijven voldoen aan de eisen die in de beoordelingsrichtlijn zijn vermeld. Onderdeel van deze periodieke audits vormen functionele en gezondheidskundige beproevingen van de gecertificeerde producten.

De frequentie van de audits is vastgesteld op 4 keer per jaar.

De voorwaarden van het certificatieproces liggen vast in het Reglement voor certificatie en de Algemene voorwaarden van Kiwa voor het uitvoeren van opdrachten.