Het kwalificeren van een stookruimte onder het maaiveld heeft als doel de kans op een gasexplosie in de stookruimte verregaand te minimaliseren. Dit wordt gerealiseerd door het treffen van aanvullende maatregelen. Hierdoor kan de gekwalificeerde stookruimte door een gemeente worden geaccepteerd als een gelijkwaardige veiligheid volgens het Bouwbesluit 2012. De bouwregelgeving eist dat in een ruimte, waarin zich een gasexplosie kan voordoen, deze explosie

niet mag leiden tot voortgaande instorting van dit gebouw. De bouwkundige constructie moet daarom zodanig zijn dat bij een gasexplosie geen instorting van (delen van) het gebouw mag plaatsvinden.

Drukontlasting

In het Bouwbesluit wordt ervan uitgegaan dat in een stookruimte met één of meerdere gastoestellen een reëel gevaar bestaat voor een gasexplosie. Overigens geldt deze eis ook voor alle andere ruimten waarin zich een gastoestel bevindt, dus ook bijvoorbeeld in een (inpandige) keuken of CV-kast van een woning. De omwanding van een stookruimte moet daarom een voorziening tot drukontlasting (plofwand) hebben. Bij inpandige stookruimten en in het bijzonder bij stookruimten onder maaiveld is het aanbrengen van zo’n voorziening veelal niet mogelijk, zodat situering van een stookruimte op deze locatie niet mogelijk is.

Situering stookruimte

Om die reden komen stookruimten onder maaiveld in nieuwbouwsituaties nagenoeg niet voor. Heel anders is dat in bestaande situaties, waar dergelijke stookruimten vaak worden aangetroffen. Als bij een bestaand gebouw wijzigingen in de stookruimte worden aangebracht, bijvoorbeeld bij verbouwing of uitbreiding van het gebouw of bij vervanging van de bestaande stookinstallatie, wordt het punt van de situering van de stookruimte weer actueel.

Hoge kosten

Het verplaatsen van een bestaande stookruimte om zo te voldoen aan de voorschriften gaat altijd gepaard met naar verhouding zeer hoge kosten, onder andere doordat de infrastructuur van de installaties ingrijpend moet worden gewijzigd. Soms is verplaatsing technisch zelfs geheel onmogelijk of, in het geval van een monumentaal pand, ongewenst. Deze omstandigheden leiden er soms toe dat een bestaande situatie niet verandert, ook al is de stookinstallatie technisch afgeschreven, waardoor zowel de bedrijfszekerheid als de veiligheid nadrukkelijk in het geding is.

Aanvullende criteria

De onafhankelijk experts van Kiwa bieden een oplossing om dergelijke stookruimten toch te kunnen handhaven. Door aanvullende criteria op te stellen over hetgeen er aan de huidige stookruimte-eisen moet worden toegevoegd, wordt het risico van een vernietigende gasexplosie in die ruimte nog verder geminimaliseerd. Indien de gemeente ermee akkoord gaat om deze aanvullende voorzieningen te beschouwen als gelijkwaardig aan het Bouwbesluit, kan het kwalificatietraject worden gestart.

Kwalificatietraject

Het traject rondom het kwalificeren van een stookruimte onder het maaiveld ziet er als volgt uit:

  • Kiwa Technology stelt op locatie vast wat de specifieke aandachtspunten zijn en geeft aanwijzingen aan de opdrachtgever en de uitvoerende partij.
  • Op basis van deze aandachtspunten en aanwijzingen dient de ontwerper een voldoende gedetailleerd plan aan Kiwa Technology ter beoordeling te overleggen.
  • Kiwa Technology beoordeelt dit plan en geeft aanwijzingen voor de uitvoering, afhankelijk van de gegeven situatie. Hierover wordt schriftelijk aan de opdrachtgever gerapporteerd. Deze rapportage kan vervolgens onderdeel vormen bij de aanvraag van de bouwvergunning.
  • Na uitvoering van de werkzaamheden wordt door Kiwa Technology de situatie ter plaatse beoordeeld op de aangebrachte technische voorzieningen en op de ontwikkelde procedures voor de gebruiksfase.
  • Tevens wordt gekeken of de huidige inrichtingseisen voor stookruimten (NEN 3028) afdoende zijn nageleefd.
  • Indien de stookruimte akkoord wordt bevonden zal Kiwa Technology een verklaring afgeven.
  • Met deze verklaring is gelijkwaardigheid aan het Bouwbesluit aantoonbaar.