Op grond van de huidige wet- en regelgeving dient bij een ruimte waarin zich een of meer gastoestellen bevinden rekening te worden gehouden met een gasexplosie in die ruimte. De bouwkundige constructie moet daarom zodanig zijn dat bij een gasexplosie geen instorting van (delen van) het gebouw mag plaatsvinden.

De omwanding van stookruimten dienen daarom een voorziening tot drukontlasting (plofwand) te hebben. Bij inpandige stookruimten en in het bijzonder bij stookruimten onder maaiveld is het aanbrengen van zo’n voorziening veelal niet mogelijk, zodat situering van een stookruimte op deze locatie niet mogelijk is. In nieuwbouwsituaties komen stookruimten onder maaiveld dan ook nagenoeg niet voor. In bestaande situaties worden echter veelvuldig stookruimten onder maaiveld aangetroffen. Indien wijzigingen in de bestaande situatie worden gebracht, bijvoorbeeld bij verbouwing of uitbreiding van het gebouw, of bij vervanging van de bestaande stookinstallatie wordt het punt van de situering van de stookruimte weer actueel Het verplaatsen van een bestaande stookruimte teneinde aan de voorschriften te voldoen gaat altijd gepaard met naar verhouding zeer hoge kosten, onder andere doordat de infrastructuur van de installaties ingrijpend moet worden gewijzigd. Soms is verplaatsing technisch zelfs geheel onmogelijk. Deze omstandigheden leiden er soms toe dat een bestaande situatie niet verandert, ook al is de stookinstallatie technisch aan het eind van zijn leven en is daarbij zowel de bedrijfszekerheid als de veiligheid nadrukkelijk in het geding. Kiwa stelt op locatie vast wat de specifieke aandachtspunten zijn, beoordeelt het ingediende ontwerp en stelt na realisatie van de stookruimte vast of er aan de door Kiwa gestelde eisen wordt voldaan. Indien de stookruimte akkoord wordt bevonden zal Kiwa een verklaring afgeven. Met deze verklaring is gelijkwaardigheid aan het Bouwbesluit aantoonbaar.

Indien de gemeente akkoord gaat met het principe om deze aanvullende voorzieningen als gelijkwaardige oplossing van de betreffende eis in het Bouwbesluit te beschouwen, dient de ontwerper een voldoende gedetailleerd plan aan Kiwa Technology ter beoordeling te overleggen. Kiwa Technology beoordeelt dit plan en geeft aanwijzingen voor de uitvoering, afhankelijk van de gegeven situatie. Hierover wordt schriftelijk aan de opdrachtgever gerapporteerd. Deze rapportage kan vervolgens onderdeel vormen bij de aanvraag van de bouwvergunning. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt door Kiwa Technology de situatie ter plaatse beoordeeld op de aangebrachte technische voorzieningen en op de ontwikkelde procedures voor de gebruiksfase.

Tevens wordt gekeken of de huidige inrichtingseisen voor stookruimten (NEN 3028) afdoende zijn nageleefd. Indien een en ander conform deze norm en bovengenoemde aanvullende criteria is uitgevoerd, geeft Kiwa Technology een verklaring van overeenstemming af.

Bouwbesluit

De betreffende eis in het Bouwbesluit wordt gesteld omdat ervan uit wordt gegaan dat in een stookruimte een reëel gevaar bestaat voor een gasexplosie. (Overigens geldt deze eis ook voor alle andere ruimten waarin zich een gastoestel bevindt, dus ook bijvoorbeeld in een (inpandige) keuken van een woning). Een andere oplossing van het probleem dan het aanbrengen van explosiewanden, en waarbij aan de wetgeving wordt voldaan, is het maken van een constructie die gelijkwaardig is aan hetgeen in het Bouwbesluit geëist wordt. Deze optie wordt hier besproken. Door passende aanvullende voorzieningen in de stookruimte aan te brengen wordt namelijk de kans op een vernietigende explosie dermate gering dat maatregelen die de gevolgen van een explosie moeten beperken niet langer meer zinvol zijn.

Doelgroepen

  • Gemeenten
  • Installatiebedrijven
  • Woningcorporaties
  • Gebouweigenaren
  • Adviesbureaus