Voor het CROW zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen, de UAV-gv 2005, opgesteld. Hierin zijn kaders opgenomen met betrekking tot diverse onderdelen binnen een geïntegreerd contract zoals de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. De UAV-gc 2005 biedt aanknopingspunten voor kwaliteitsborging. Onder kwaliteitsborging wordt in dit geval verstaan het geheel van maatregelen en activiteiten waarmee de kwaliteit van het te leveren eindproduct wordt getoetst, bewaakt en aangetoond. 

Diverse opdrachtgevers maken gebruik van geïntegreerde contractvormen maar hebben daarmee het idee de controle over de kwaliteit van het werk te verliezen. In hoeverre u als opdrachtgever toch controle kunt houden over de kwaliteit gedurende de verschillende fases van het bouwproces, is door Kiwa KOAC uitgezocht.  

Processtappen

Een geïntegreerd contract betekent niet dat er geen kwaliteitscontrole mogelijk is. Alleen het moment waarop en de inhoud verandert.
De UAV-gc 2005 geeft de opdrachtgever als volgt de mogelijkheid werkzaamheden van de opdrachtnemer te controleren:

  • In het acceptatieplan kan de opdrachtgever de criteria opgeven waaraan bijvoorbeeld onderaannemers of leveranciers moeten voldoen om binnen het project werkzaamheden te mogen uitvoeren. De opdrachtgever kan zelfs de naam voorschrijven van die partij die de aannemer moet contracteren voor bepaalde controlewerkzaamheden. Dit betekent dat vooraf kan worden aangegeven dat kwaliteitscontroles van bijvoorbeeld het zandbed, de fundering of de asfaltverharding door een door de opdrachtgever geselecteerde partij worden uitgevoerd in opdracht van de aannemer
  • Indien is vastgesteld dat de opdrachtnemer een kwaliteits- en/of keuringsplan dient op te stellen, kan de opdrachtgever hierin stop- en bijwoonpunten laten opnemen. Bij deze punten dient de aannemer aan te tonen dat het geleverde product aan de gestelde eisen voldoet. De opdrachtgever krijgt deze resultaten ter acceptatie of toetsing aangeboden, eventueel aangevuld met eigen kwaliteitscontroles. Welke onderdelen dit zijn dient echter wel door de opdrachtgever van te voren te worden aangegeven;
  • De opdrachtgever heeft de bevoegdheid om het werk te keuren wanneer de opdrachtnemer van mening is dat het gereed is voor aanvaarding. Hiervoor hoeven geen bepalingen te zijn opgenomen in de overeenkomst. Als de UAV-gc 2005 van toepassing zijn, heeft de opdrachtgever altijd deze bevoegdheid. Middels deze keuring kan naar eigen inzicht en wensen de kwaliteit van het eindproduct worden gecontroleerd.

Waarom Kiwa KOAC?

Kiwa KOAC kan u als opdrachtgever ondersteunen bij een civiel technisch project waar gebruik wordt gemaakt van een geïntegreerde contractvorm. U kunt ons hierbij in het gehele traject inzetten, maar begeleiding in één of meer onderdelen ‘op maat’ is ook mogelijk. Zo kan Kiwa KOAC zich beperken tot bijvoorbeeld alleen de toetsing van het ontwerp of uitvoeringsplan van de opdrachtnemer. Anderzijds kan de kwaliteit van gereedgekomen producten of onderdelen van het werk worden aangetoond door middel van metingen in-situ, eventueel ondersteund door laboratoriumonderzoek. Verder behoort ook het geven van voorlichting over kwaliteitszorg binnen geïntegreerde contracten tot onze dienstverlening. 

De breedte van onze dienstverlening komt het best tot uiting als het totale proces door Kiwa KOAC wordt begeleid. Onze unit Keuringen (Kwaliteitszorg) heeft hierin een leidinggevende rol waarbij indien nodig gebruik wordt gemaakt van de expertise of inzet van andere units zoals Advies, en Road Testing.  Kiwa KOAC beschikt over deskundige medewerkers met uitgebreide kennis en ervaring. Daarnaast maakt Kiwa KOAC gebruik van geavanceerde wegmeetapparatuur en eigen laboratoria. Veel proeven en metingen zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025 (certificaten L007 en L103) en de processen zijn gecertificeerd volgens ISO 9001.