Deze BRL is van belang voor o.a onderhoudsbedrijven, eigenaren, vergunningverleners, toezichthouders, gemeenten en waterschappen.

In Nederland wordt in individuele gevallen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater gebruik gemaakt van zogenaamde IBA’s. Dit zijn afvalwaterzuiveringsinstallaties die vooraf of ter plaatse geassembleerd zijn en dienen voor het behandelen van huishoudelijk afvalwater tot en met 50 IE, volgens NEN-EN 12566 deel 3. Het vertrouwen in een goede en duurzame werking van deze installaties kan worden verkregen door het laten verrichten van kwaliteitsgestuurd onderhoud.

Met het inhuren van een op basis van de Kiwa BRL-K14035 gecertificeerd onderhoudsbedrijf kunnen vergunningverleners en eigenaren van de afvalwaterzuiveringsinstallaties erop vertrouwen dat het huishoudelijk afvalwater op de betreffende locatie efficiënt wordt opgevangen, behandeld en veilig kan worden afgevoerd. De onderhoudsbedrijven kunnen zich met het certificaat positief in de markt onderscheiden.

In de beoordelingsrichtlijn BRL-K14035 worden eisen gesteld aan de kwaliteit van het door een onderhoudsbedrijf uit te voeren proces van regelmatige controle op de functie en status van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater en het daarop gebaseerd te verrichten onderhoud conform EN 12566-3. Een gecertificeerd bedrijf moet het onder certificaat te verrichten onderhoud aan afvalwaterzuiveringsinstallaties aan Kiwa opgeven.
Kiwa inspecteert vervolgens steekproefsgewijs of het gecertificeerde bedrijf in de praktijk de controles en het onderhoud aan de betreffende afvalwaterzuiveringsinstallaties op peil houdt en conform de eisen uit de BRL werkt. Ook de rapportages die het bedrijf over zijn verrichtingen aan de opdrachtgever uitbrengt worden bij de Kiwa-inspecties meegenomen om vast te stellen dat de opdrachtgever erop kan vertrouwen dat hij goed en volledig wordt geïnformeerd over het verrichte proces en de status van de betreffende afvalwaterzuiveringsinstallatie.

De certificering van de installatiebedrijven bestaat uit de processtappen “Toelatingsonderzoek” en “Inspecties”.

Toelatingsonderzoek
Tijdens het toelatingsonderzoek voor het verkrijgen van het Kiwa-certificaat toetsen certificatie-deskundigen van Kiwa de organisatie aan de eisen die zijn gesteld in de beoordelingsrichtlijn BRL-K14035 “Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater”.

Het gaat daarbij om een beoordeling, tijdens een kantooraudit, van onderdelen van het kwaliteitssysteem zoals het IKB-schema, kwalificaties, training en competenties van het personeel, meet- en beproevingsmiddelen, documenten en procedures en werkinstructies.

Daarnaast zal een audit op de uit te voeren controle en het onderhoudsproces op een projectlocatie plaatsvinden.

Bij succesvolle afronding van het toelatingsonderzoek zal het Kiwa-procescertificaat worden verstrekt. In het certificaat wordt vermeld dat afgifte ervan mede is gebaseerd op (komende) regelmatige beoordelingen van het proces.

Inspecties
In het certificaat is vastgelegd dat Kiwa na certificaatverlening periodiek inspecties zal uitvoeren. Bij deze inspecties controleert Kiwa het proces van regelmatige controle op de functie en het daarop gebaseerd te verrichten onderhoud opdat het blijvend voldoet aan de eisen in de BRL-K14035. Het betreft dan een jaarlijkse kantooraudit en 1 of meer veldaudits op de locaties waar het proces tot uitvoer wordt gebracht. Het aantal veldaudits is afhankelijk van het aantal installaties waarop het bedrijf het onderhoud uitvoert en het aantal gekwalificeerde monteurs dat het daarvoor inzet.