Bepaalde terreinen en wegverhardingen krijgen te maken met enorme belastingen. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan verhardingen op containerterminals, vliegvelden en sommige bedrijfsterreinen. Daarnaast wordt een combinatiedeklaag steeds vaker toegepast bij bus stroken, bushaltes en opstelstroken bij verkeerslichten. 

Een combinatiedeklaag bestaat uit een zeer open asfaltbeton met een hoog percentage holle ruimte. Deze holle ruimte wordt in een tweede werkgang gevuld met een cementeuze mortel (cementslurry). Hierdoor ontstaat een deklaag waarin de eigenschappen van twee materialen worden gecombineerd: de flexibiliteit van asfalt en de sterkte van cementbeton. 

Aan het ontwerp en aanleg van de combinatiedeklaag worden hoge eisen gesteld. De verharding moet immers niet alleen direct na aanleg aan de eisen voldoen, maar ook in de resterende gebruiksfase moeten de prestaties van de verharding boven een aanvaardbaar niveau blijven. Dit alles vraagt om specifieke deskundigheid en vakmanschap. 

Kwaliteitsbegeleiding tijdens de gehele cyclus van het opstellen van de vraagspecificatie tot en met de eindcontrole is dan ook van groot belang. Om de kwaliteit zo optimaal mogelijk te borgen, kan Kiwa KOAC het gehele totstandkomingsproces begeleiden met adviezen, metingen, laboratoriumonderzoek, procescontroles en toetsing.

Kiwa KOAC kan de eigenaar of beheerder van het terrein of wegvak waar de combinatiedeklaag wordt aangebracht, ondersteunen en ontzorgen op het gebied van kwaliteitsborging. Daarnaast kan Kiwa KOAC de uitvoerende partij (aannemer) hulp bieden bij het bereiken van de gewenste eindkwaliteit. 

Processtappen

De breedte van onze dienstverlening komt het best tot uiting als het totale proces door Kiwa KOAC wordt begeleid. Onze unit Keuringen (Kwaliteitszorg) heeft hierin een leidinggevende rol waarbij indien nodig gebruik wordt gemaakt van de expertise of inzet van andere units zoals Advies en Road Testing. Voorafgaand aan de uitvoering kan het ontwerp en het uitvoeringsplan worden beoordeeld in relatie tot het kwaliteitsniveau dat dient te worden behaald. Daarnaast kan Kiwa KOAC het kwaliteitsplan, CE-certificaten en overige documenten m.b.t. de toegepaste bouwstoffen toetsen.

Gedurende de uitvoering kan worden gecontroleerd of vooraf vastgestelde processen daadwerkelijk worden opgevolgd. Door middel van deskundige kwaliteitsbegeleiding tijdens de aanleg kunnen afwijkingen of kwaliteitsrisico’s ter plaatse worden gesignaleerd. Vervolgens kan de kwaliteit van diverse onderdelen van het werk worden aangetoond door middel van metingen in-situ, eventueel ondersteund door laboratoriumonderzoek.

Waarom Kiwa KOAC?

Kiwa KOAC beschikt over deskundige medewerkers, geavanceerde wegmeetapparatuur en eigen laboratoria. Veel proeven en metingen zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025 (certificaten: L103 en L007) en het kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens ISO 9001. U kunt ons in het gehele traject van een wegbouwkundig werk inzetten. Maar begeleiding in één of meer onderdelen ‘op maat’ is ook mogelijk. Zo kan Kiwa KOAC zich beperken tot bijvoorbeeld alleen de aanlegfase. Daarbij gaan wij desgewenst alleen uit van het contract of bestek, of leggen tevens verbanden met ontwerp en gebruik. De kwaliteitsbegeleiding gaat zo ver als u dat wilt.