Kiwa KOAC kan diverse betrokken partijen bij het hele aanlegproces ondersteunen en begeleiden. Dit begint bij het opstellen of toetsen van het ontwerp en de specificaties waaraan het product moet voldoen. Aan de andere kant kan Kiwa KOAC de uitvoerende partij (aannemer) hulp bieden bij het bereiken van de gewenste eindkwaliteit. 

Wanneer is het nodig?

Waterdoorlatende betonstraatstenen worden in het algemeen in de volgende vier systemen ingedeeld:
• Betonstraatstenen met drainageopeningen;
• Betonstraatstenen met verbrede voegen;
• Poreuze betonstraatstenen;
• Grasbetontegels.

Naast de toegepaste bestrating spelen ook de overige onderdelen van de verhardingsconstructie een belangrijke rol in de waterdoorlatendheid:

  • Samenstelling en kwaliteit van de onderliggende straatlaag;
  • Draagkracht en doorlaatbaarheid van de fundering;
  • Doorlaatbaarheid van de natuurlijke ondergrond;
  • Type voegvullingsmateriaal dat wordt toegepast

Dit alles vraagt om een specifieke dimensionering en een goede afweging of een waterdoorlatende bestrating toepasbaar is. Een waterdoorlatende bestrating moet daarbij niet alleen direct na aanleg aan de eisen voldoen, maar ook in de resterende gebruiksfase moeten de prestaties van de verharding boven een aanvaardbaar niveau blijven. 

Kwaliteitsbegeleiding tijdens de gehele cyclus van het opstellen van de vraagspecificatie tot en met de eindcontrole is dan ook van groot belang om tot een duurzame verharding te komen. Om de kwaliteit zo optimaal mogelijk te borgen, kan Kiwa KOAC het gehele totstandkomingsproces begeleiden met adviezen, metingen, laboratoriumonderzoek, procescontroles en toetsing.

Processtappen

De breedte van onze dienstverlening komt het best tot uiting als het totale proces door Kiwa KOAC wordt begeleid. Onze unit Keuringen (Kwaliteitszorg) heeft hierin een leidinggevende rol waarbij indien nodig gebruik wordt gemaakt van de expertise of inzet van andere units zoals Advies en Road testing. Voorafgaand aan de uitvoering kan het ontwerp en het uitvoeringsplan worden beoordeeld in relatie tot het kwaliteitsniveau dat dient te worden behaald. Daarnaast kan Kiwa KOAC het kwaliteitsplan en overige documenten m.b.t. de toegepaste bouwstoffen toetsen.

Gedurende de uitvoering kan worden gecontroleerd of vooraf vastgestelde processen daadwerkelijk worden opgevolgd. Door middel van deskundige kwaliteitsbegeleiding tijdens de aanleg kunnen afwijkingen of kwaliteitsrisico’s ter plaatse worden gesignaleerd. Vervolgens kan de kwaliteit van diverse onderdelen van het werk worden aangetoond door middel van metingen in-situ, eventueel ondersteund door laboratoriumonderzoek.

Waarom Kiwa KOAC?

Kiwa KOAC beschikt over deskundige medewerkers, geavanceerde wegmeetapparatuur en eigen laboratoria. Veel proeven en metingen zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025 (certificaat L007) en het kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens ISO 9001. U kunt ons in het gehele traject van een wegenbouwkundig werk inzetten. Maar begeleiding in één of meer onderdelen ‘op maat’ is ook mogelijk. Zo kan Kiwa KOAC zich beperken tot bijvoorbeeld alleen de aanlegfase. Daarbij gaan wij desgewenst alleen uit van het contract of bestek, of leggen tevens verbanden met ontwerp en gebruik. De kwaliteitsbegeleiding gaat zo ver als u dat wilt.