Met het procescertificaat ’Legionella-Veilig beheerd’ erkennen eigenaren van leidingwaterinstallaties dat de waterinstallaties goed zijn aangelegd, technisch in orde zijn en dat de eigenaar deze installaties zodanig beheert, dat de kans op een Legionella-besmetting beperkt blijft. Dat houdt in dat er adequate, preventieve maatregelen zijn getroffen die zijn vastgelegd in het beheersplan. Dit geldt zowel voor permanente gebouwinstallaties als voor tijdelijke installaties (bijvoorbeeld voor beurzen).

Met het procescertificaat van Kiwa en het bijbehorende keurmerk 'Legionella-Veilig beheerd' kan de certificaathouder aantonen dat het beheersplan functioneert en wordt nageleefd en daarmee aan alle gestelde eisen voldoet. U beheerst het risico van een besmetting en u kunt zich verzekeren van het vertrouwen dat consumenten en/of gebruikers in uw waterinstallatie stellen. Alle certificaten zullen daartoe worden gepubliceerd op www.kiwa.nl.

De certificering bestaat uit de processtappen 'Toelatingsonderzoek' en 'Controles'.

Toelatingsonderzoek
Het toelatingsonderzoek voor het verkrijgen van het Kiwa-certificaat bestaat uit twee onderdelen, te weten:

  • Toetsing installatie en beheersmaatregelen
    Na ontvangst van de aanvraag toetsen certificatie-deskundigen van Kiwa de installatie en beheersmaatregelen aan de eisen in de beoordelingsrichtlijn BRL-K14012 “Legionella-veilig beheerde installaties”. De beheersmaatregelen dienen te zijn vastgelegd in een beheersplan.
  • Analyse water uit installatie
    Tot het toelatingsonderzoek behoort ook een analyse van water afkomstig uit de installatie. Dit om aan te tonen dat er inderdaad geen Legionellabacteriën aanwezig zijn en, daarmee, dat de beheersmaatregelen werken. Monstername vindt plaats overeenkomstig artikel 6 van NEN 6265. De analyse wordt uitgevoerd door een laboratorium dat voor deze bepaling is erkend door de Raad van Accreditatie.

Op het moment dat het vooronderzoek wordt uitgevoerd moet het beheersplan minimaal 3 maanden in gebruik zijn. Bij succesvolle afronding van het toelatingsonderzoek zal het certificaat worden verstrekt. In het certificaat wordt vermeld dat afgifte ervan mede is gebaseerd op (komende) regelmatige controles.

Controles
In het certificaat is vastgelegd dat Kiwa controles zal uitvoeren. Deze controles worden uitgevoerd om te verifiëren dat de installatie Legionella-Veilig beheerd blijft en zo een gerechtvaardigd vertrouwen te behouden dat de in het certificaat genoemde installatie blijft voldoen aan de eisen die in de beoordelingsrichtlijn zijn vermeld.