Inhoud beoordelingsrichtlijn

Kiwa kan in het kader van de CE-markering optreden als notified body (NB) voor de fabrikant en voert dan een aantal taken uit volgens het AVCP systeem.

Het niveau van de beoordeling en verificatie van de productbestendigheid (Level of Assessment and Verification of Constancy of Performance - AVCP) is voor bitumineuze mengsels door de Europese Commissie bepaald op 2+.

De CE-markering is van toepassing op bitumineuze mengsels waarvoor de CEN/TC 227 “Road Materials” Europese productnormen heeft opgesteld. De CE-markering heeft betrekking op de geharmoniseerde delen van deze normen (bijlage ZA van de normen).

Voor bitumineuze mengsels zijn de volgende normen van toepassing:

  • NEN-EN 13108-1: Materiaalspecificaties - deel 1: asfaltbeton
  • NEN-EN 13108-2: Materiaalspecificaties - deel 2: asfaltbeton voor zeer dunne lagen
  • NEN-EN 13108-5: Materiaalspecificaties - deel 5: steenmastiekasfalt
  • NEN-EN 13108-6: Materiaalspecificaties - deel 6: gietasfalt
  • NEN-EN 13108-7: Materiaalspecificaties - deel 7: zeer open asfaltbeton
  • NEN-EN 13108-20: Materiaalspecificaties - deel 20: typeonderzoek
  • NEN-EN 13108-21: Materiaalspecificaties - deel 21: productiecontrole bij de producent

Deze Europese normen zijn opgesteld als onderdeel van het systeem voor de beoordeling van de conformiteit van bitumineuze mengsels (asfalt). De productnormendeel 1 tm 7 zijn opgesteld om in samenhang te worden gebruikt met de beoordelingsnorm deel 21, waarnaar in deel 1 t/m 7 wordt verwezen als onderdeel van de beoordeling van de conformiteit. De procedure voor de productiecontrole in de fabriek wordt toegepast op de Europese normen voor bitumineuze mengsels ongeacht of markering volgens de regelgeving moet worden toegepast.

De beoordeling van de conformiteit omvat typeonderzoek conform deel 20 (‘Initial Type Testing’ (ITT)) en productiecontrole in de fabriek (‘Factory Production Control’ (FPC) conform deel 21. Deze Europese norm is opgesteld om een basis te verschaffen voor kwaliteits- en conformiteitscontrole als onderdeel van het systeem voor de beoordeling van de conformiteit van bitumineuze mengsels. Indien de juiste ‘conformiteits’-bepalingen worden toegepast, maakt de norm deel uit van het systeem voor het opstellen van de conformiteitsverklaring zoals vereist door de Europese Richtlijn Bouwproducten. De norm bevat het minimumniveau van FPC voor CE-markering.

De basis van deze Europese norm is de controle op bestanddelen, samenstelling en het mengen, door regelmatige monsterneming en inspectie. Het houdt geen routineonderzoek in naar de prestatie eigenschappen van bitumineuze mengsels. Periodiek onderzoek van deze eigenschappen wordt apart behandeld in EN 13108-20.

De milieuhygiënische prestaties en eigenschappen van het asfalt worden geborgd binnen de BRL 9320.

Voor wie?

Wegenbouw aannemers en producenten van bitumineuze mengsels

Wanneer is het nodig?

Het betreft verplichte CE markering binnen Europa. Elke producent dient zijn producten te voorzien van een CE-markering.

Processtappen

Taken voor de producent

De producent dient voor het aanbrengen van de CE markering de volgende taken uit te voeren.

Initial Type Testing (ITT)
De producent dient voor alle aspecten in tabel ZA.1 die bij de gekozen methode van CE markering van toepassing zijn, door middel van beproeving, aan te tonen dat hij de waarde die hij onder CE markering verklaart, ook werkelijk haalt.

Voorbeeld
Producent verklaart bij CE markering volgens methode 2+ voor zeer open asfaltbeton dat het bindergehalte van een recept 4,5 % is.
De producent dient dan te beschikken over resultaten van beproevingen volgens NEN-EN 13108-20 waaruit blijkt dat het betreffende recept dit bindergehalte heeft.

Factory Production Control (FPC)
De producent dient een systeem in te voeren voor interne kwaliteitsbewaking overeenkomstig NEN-EN 13108-21 om te borgen dat het product voldoet aan alle aspecten in tabel ZA.1, die bij de gekozen methode van CE markering van toepassing zijn.

Toelichting
Het door de producent in te voeren kwaliteitssysteem dient minimaal te voldoen aan NEN-EN 13108-21.

Taken van de notified body

Initiële controle van de fabriek en het FPC-systeem
De notified body controleert of de producent beschikt over een FPC-systeem dat aan de gestelde eisen voldoet én of de producent werkt volgens dit FPC-systeem. Daarnaast wordt gecontroleerd of de door producent uitgevoerde ITT correct is uitgevoerd en gedocumenteerd.
Wanneer deze controle met een positief resultaat is afgerond, verleend de notified body een FPC-certificaat aan de producent.

Doorlopende controle FPC
Na het verlenen van het FPC certificaat houdt de notified body doorlopend toezicht op de werking van het FPC-systeem.

Toelichting
De notified bodies hebben onderling afgesproken dat dit toezicht betekent, dat de fabriek en de fabriekseigen controle in ieder geval één keer per jaar wordt gecontroleerd.

Gecertificeerde bedrijven