Inhoud beoordelingsrichtlijn

Kiwa kan in het kader van de CE-markering optreden als notified body (NB) voor de fabrikant en voert dan een aantal taken uit volgens het AVCP systeem.

Het niveau van de beoordeling en verificatie van de productbestendigheid (Level of Assessment and Verification of Constancy of Performance - AVCP) is voor metselbakstenen door de Europese Commissie bepaald op 2+.

De CE-markering is van toepassing op metselstenen waarvoor de CEN/TC 125 “Masonry” Europese productnormen heeft opgesteld. De CE-markering heeft betrekking op het geharmoniseerde deel van deze norm (bijlage ZA van de norm).

Voor metselstenen zijn de volgende normen van toepassing:

  • NEN-EN 771-1: Baksteen
  • NEN-EN 771-2: Kalkzandsteen
  • NEN-EN 771-3: Bouwblokken en -stenen van grind- en lichtbeton
  • NEN-EN 771-4: Cellenbeton
  • NEN-EN 771-5: Geprefabriceerde bouwblokken en –stenen van speciaal beton
  • NEN-EN 771-6: Natuursteen

Voor wie?

Leveranciers en producenten van metselstenen

Wanneer is het nodig?

Het betreft verplichte CE markering binnen Europa. Elke producent dient zijn producten te voorzien van een CE-markering.

Processtappen

Taken voor de producent

De producent dient voor het aanbrengen van de CE markering de volgende taken uit te voeren.

Initial Type Testing (ITT)
De producent dient voor alle aspecten in tabel ZA.1 die bij de gekozen methode van CE markering van toepassing zijn, door middel van beproeving, aan te tonen dat hij de waarde die hij onder CE markering verklaart, ook werkelijk haalt.

Voorbeeld
Producent verklaart bij CE markering volgens methode 2+ voor onbeschermd metselwerk van metstelbakstenen in categorie 1 dat de druksterkte 12,5 N/mm² is.
De producent dient dan te beschikken over resultaten van beproevingen volgens NEN-EN 772-1 waaruit blijkt dat zijn metselstenen deze druksterkte halen.

Factory Production Control (FPC)
De producent dient een systeem in te voeren voor interne kwaliteitsbewaking om te borgen dat het product voldoet aan alle aspecten in tabel ZA.1, die bij de gekozen methode van CE markering van toepassing zijn.

Toelichting
Het door de producent in te voeren kwaliteitssysteem dient minimaal te voldoen aan hoofdstuk 8.3 van de betreffende NEN-EN 771.

Taken van de notified body

Initiële controle van de fabriek en het FPC-systeem
De notified body controleert of de producent beschikt over een FPC-systeem dat aan de gestelde eisen voldoet én of de producent werkt volgens dit FPC-systeem. Daarnaast wordt gecontroleerd of de door producent uitgevoerde ITT correct is uitgevoerd en gedocumenteerd.
Wanneer deze controle met een positief resultaat is afgerond, verleend de notified body een FPC-certificaat aan de producent.

Doorlopende controle FPC
Na het verlenen van het FPC certificaat houdt de notified body doorlopend toezicht op de werking van het FPC-systeem.

Toelichting
De notified bodies hebben onderling afgesproken dat dit toezicht betekent, dat de fabriek en de fabriekseigen controle in ieder geval één keer per jaar wordt gecontroleerd.