Beoordeling ontwerp

Als onafhankelijk deskundige op het gebied van gassen en gasverbrandingsinstallaties kan Kiwa aan de hand van een ontwerpbeoordeling vaststellen of het ontwerp van uw bestaande of nieuwe installatie voldoende garantie biedt voor veilig en betrouwbaar functioneren. Tijdens zo’n ontwerpbeoordeling bespreken we eerst de installatie- en ontwerpprincipes. Hierbij beoordelen we onder meer de volgende aspecten:

  • Functionele beoordeling van het ontwerp: Doet het systeem wat het moet doen?
  • Positie en afstelwaarde van beveiligingen: Zitten de beveiligingen fysiek op de juiste plaats? Wordt de juiste parameter op de juiste wijze gemeten? Wanneer grijpt de beveiliging in en is dit voldoende voor het creëren van een veilige situatie?
  • Beoordeling elektrisch werkingsschema: Zijn de voorwaarden voor een veilige start van de installatie op de juiste wijze in het elektrisch circuit opgenomen? Wordt, indien van toepassing, het vereiste SIL-niveau bereikt?

Daarnaast wordt ook bekeken of het ontwerp niet onnodig gevoelig is voor storingen.

Functionele test

Toetsing vindt plaats op basis van de gehanteerde ontwerpnormen, bijvoorbeeld NEN-EN 746-2, en op de algemeen geldende veiligheidsfilosofie voor stookinstallaties. Bij tekortkomingen adviseren wij over de mogelijke oplossingen om te komen tot een veilig en betrouwbaar ontwerp. Na de beoordeling van het papieren ontwerp, volgt na realisatie van de installatie een functionele test. Bij deze functionele test worden de beveiligingen getest op afstelling en correct functioneren.

SCIOS-systematiek

Na afronding ontvangt u een rapport met de bevindingen en een advies voor onderhouds- en inspectieactiviteiten. De inhoud van het rapport sluit volledig aan op de EBI (Eerste bijzondere inspectie)-activiteiten zoals beschreven in de SCIOS systematiek. Toekomstige inspectie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen gebaseerd worden op de inhoud van het rapport.

Wet milieubeheer

Een door Kiwa uitgevoerde ontwerpbeoordeling geeft u het vertrouwen dat uw installatie veilig en betrouwbaar functioneert. Met het rapport kunt u aantonen dat u voldoet aan wettelijke verplichtingen en kan de inspectie volgens de Wet milieubeheer zonder problemen worden uitgevoerd.