Materiaalgebreken

Materiaalgebreken vloeien veelal voort uit fouten ontstaan in het productieproces. Ook een onjuiste verwerking kan bijdragen in het ontstaan van schades aan dakbedekkingen, isolatiematerialen en dergelijke. Voor dit soort specifieke schades wordt het op locatie uitgevoerde onderzoek onderbouwd met laboratoriumonderzoek. Behoudens de oorzaak van de schade kan op deze wijze ook de meest optimale herstelmethodiek worden bepaald.

Condensproblemen

Door de toename in de dikte van isolatiematerialen om aan de Bouwbesluit eisen te kunnen voldoen en de soms beperkte ventilatie worden constructies gevoelig voor condensatie. Kleine gebreken in bijvoorbeeld een dampremmende laag of een verkeerde opbouw van de dakbedekkingsconstructie kunnen aanleiding geven tot condensproblemen. Onderzoek naar de aanbrengwijze van de dakbedekkingsconstructie, het registreren van de binnenklimaatcondities, aangevuld met bouwfysische berekeningen kan voldoende inzicht geven over de oorzaak van de problematiek en de mogelijke oplossingen voor herstel.

Windschades

De stormen in januari en februari 1990 hebben iedereen met de neus op de feiten gedrukt. De eisen die momenteel aan de windweerstand van dakbedekkingsconstructies worden gesteld zijn aanzienlijk zwaarder geworden. Toch treden ook nu nog regelmatig windschades op. Om de windweerstand van gekleefde systemen te kunnen beoordelen heeft BDA een proefmethode ontwikkeld waarbij op de dakbedekking pelplaten of scharnierende trekplaten bevestigd worden. De platen worden gefixeerd aan het trektoestel. Door de hoeveelheid energie te bepalen die noodzakelijk is om de dakbedekking los te trekken van de ondergrond kan de windweerstand worden bepaald. Door de resultaten van de proeven te toetsen aan de berekende windbelasting op de verschillende zones van het dakvlak kan worden bepaald of het dak voldoende windweerstand heeft.

Bezwijken van daken

Met enige regelmaat worden we in de media geconfronteerd met daken die tijdens een hevige regenbui bezwijken. Meestal de consequentie van verstopte afvoeren, het ontbreken van noodafvoeren of een te licht geconstrueerde draagconstructie. Om de oorzaak van het bezwijken vast te stellen zal een onderzoek ter plaatse worden uitgevoerd, aangevuld met een wateraccumulatieberekening waarmee gesimuleerd wordt wat de invloed is van een toenemende hoeveelheid water op het dak. Het laten uitvoeren van een wateraccumulatieberekening is ook voordat het dak is bezweken interessant

Lekkageonderzoeken

Lekkages in daken zijn een veelvoorkomend probleem. Door meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld het inrichten van een dak als daktuin of parkeerdakafwerking wordt het zoeken naar inwateringspunten steeds complexer. Door de ervaring van onze adviseurs gecombineerd met het gebruik van speciale apparatuur worden tijdens deze onderzoeken de gebieden afgebakend waar het vocht in de constructie aanwezig is. Veelal op basis van een visuele beoordeling kan de oorzaak van de lekkages worden weergeven.

BDA heeft de kennis, ervaring en de apparatuur tot haar beschikking om al deze specifieke schades te kunnen onderzoeken en te adviseren in de meest optimale herstelmethodiek.