Als verantwoordelijke voor een installatie is het van belang om te weten in welke toestand de installatie zich bevindt en of er specifieke regelgeving van toepassing is op de gasinstallatie. Als vanzelfsprekend moet en wilt u antwoord kunnen geven op het hoe, het waarom en het waar.

Om het inzicht in uw installatie te (her)krijgen biedt Kiwa aan om een quick scan uit te voeren. 

Wat doen wij?

Tijdens deze quick scan wordt aan de hand van de beschikbare informatie en een rondgang langs de volledige installatie geïnventariseerd wat de toestand is van de installatie en of er specifieke regelgeving op van toepassing is.

Overzicht van de aspecten die tijdens de quick scan aan de orde komen:

  • Omvang van de installatie.
  • Beschikbaarheid van informatie over de totale installatie. Bijvoorbeeld ontwerp tekeningen, ontwerpbeoordelingen, inspectierapporten.
  • Ligging en status van de gasleidingen.
  • Conditie van de branderinstallatie.
  • Inhoud van onderhoudsrapporten.
  • Volledigheid van inspectieprogramma.

Wat krijgt u?

De quick scan is geen volledige beoordeling, het resultaat geeft u inzicht in de staat van uw installatie en de kwaliteit van de aan u geleverde diensten. De quick scan kan als basis gebruikt worden voor het opstellen van een plan van aanpak voor een goed beheer van de installatie.

Voor wie?

Installatiebedrijven, woningcorporaties, vastgoedbeheerders