Het is zonder dit Rijkstypekeur niet toegestaan draagbare blusapparaten in Nederland te verkopen en/of te verhandelen met de intentie deze op de Nederlandse markt te brengen.

Meer informatie over Rijkstypekeur en de normering van kleine blusmiddelen, vindt u op onze pagina 'NCP Geregistreerde producten - Rijkstypekeur'.

Voor wie?

Voor eenieder die in Nederland een draagbaar blusapparaat (tot 20 kg) wil verkopen of verhandelen en voor de consument.

Het Besluit draagbare blustoestellen 1997 is gebaseerd op artikel 17, eerste lid, van de Brandweerwet 1985. Het besluit en de aangehaalde Europese normen hebben tot doel dat alleen aantoonbaar deugdelijke en veilige draagbare blusapparaten, die voldoen aan de op Europees niveau bepaalde vereisten, op de Nederlandse markt worden gebracht.

Zodoende kan de consument/gebruiker van een in Nederland gekocht draagbaar blusapparaat dat is voorzien van een Rijkstypekeur erop vertrouwen dat een dergelijk apparaat bestemd en geschikt is voor het blussen van branden waarvoor het is goedgekeurd. In het besluit is de norm NEN-EN geïmplementeerd. Hierin zijn de eisen opgenomen inzake veiligheid en deugdelijkheid van draagbare blustoestellen.

Processtappen

Bij de aanvraag voor een Rijkstypekeur dienen een aantal documenten overlegd te worden, deze documenten kunt u vinden in het aanvraagformulier. Deze documenten dienen in tweevoud te worden overlegd, waarvan ieder onderdeel minstens eenmaal origineel of gewaarmerkt is. Bij voorkeur ontvangen wij deze documenten in digitale vorm. Gescande exemplaren worden niet in behandeling genomen.

Zodra de documenten positief zijn beoordeeld en de factuur is voldaan, dan verstrekt Kiwa NCP u het Rijkstypekeurnummer.

Een aanvraag voor een Rijkstypekeurnummer kunt u sturen naar NL.rijkstypekeur.ncp.fss@kiwa.com.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.