Inhoud richtlijn

De BRL SIKB 2000 beschrijft eisen aan het kwaliteitssysteem, competenties van medewerkers en eisen aan de uitvoering van de werkzaamheden. De BRL maakt hierin onderscheid in 4 verschillende processen:

  • Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen. 
  • Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters. 
  • Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek.
  • Protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.

In combinatie met de BRL SIKB 2000 kan voor het uitvoeren van diepe boringen de BRL SIKB 2100 en protocol 2101 (Mechanisch boren) worden toegepast, indien het bedrijf er gecertificeerd voor is.

Voor wie?

Adviesbureaus, veldwerkbureaus, aannemers, gemeente, bevoegd gezag, grondeigenaren, grondbanken, laboratoria.

Processtappen

Voor het uitvoeren van alle bodemonderzoeken ten behoeve van de bepaling van de kwaliteit van de bodem. Het Besluit bodemkwaliteit vereist dat het veldwerk door een gecertificeerd en erkend bedrijf wordt uitgevoerd. Indien het veldwerk bij bodemonderzoek niet door een gecertificeerd en erkend bedrijf is uitgevoerd, dan wordt het uitgevoerde bodemonderzoek niet geaccepteerd door het bevoegd gezag.

  • Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven voor welk(e) protocol(len) u gecertificeerd wilt worden, met hoeveel monsternemers en (indien relevant) uit hoeveel vestigingen van uw organisatie de werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL SIKB 2000 en protocol(len). Na positief advies ontvangt u het BRL SIKB 2000 certificaat. U mag pas daadwerkelijk werkzaamheden voor het Besluit bodemkwaliteit gaan uitvoeren, nadat u met het certificaat een erkenning van RWSLeefomgeving (Bodemplus) heeft ontvangen.
  • Na certificaatverlening vindt er periodiek een verificatie plaats door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vindt een bedrijfsbezoek plaats en wordt minimaal eenmaal per protocol de werkzaamheden tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op locatie beoordeeld door Kiwa.
  • Om nieuwe veldwerkers  bij RWSleefomgeving te laten registreren dient een beoordeling van deze persoon door Kiwa te hebben plaatsgevonden. Download het aanmeldingsformulier op deze website voor beoordeling van een veldwerker stuur het formulier ingevuld naar Kiwa zodat wij dit kunnen gaan inplannen.

De actuele versie van de BRL SIKB 2000 en de protocollen is te downloaden op de website van SIKB (http://www.sikb.nl/).