Inhoud beoordelingsrichtlijn

In Nederland worden vele verticale grondboringen in de bodem gemaakt voor milieu-onderzoek, waterwinning en aanleg van WKO systemen. Om de bodem en het grondwater te beschermen, moet dit verantwoord worden uitgevoerd. De BRL SIKB 2100 en het protocol 2101 stelt eisen aan de kwaliteit van het boorproces zodat waterkerende lagen op een juiste wijze worden hersteld en er geen milieuproblemen ontstaan.

Met deze BRL kunnen een groot aantal boortechnieken worden gecertificeerd zoals avegaar, counterflush, kernboring, pulsboring, spoelboring, zuigboring (met of zonder luchtlift), roterend sonische boring en slagboring.

Voor wie?

Adviesbureaus, veldwerkbureaus, WKO installateurs, architecten, aannemers, gemeente, bevoegd gezag, etc.

Processtappen

Voor het uitvoeren van alle bodemonderzoeken ten behoeve van de bepaling van de kwaliteit van de bodem. Het Besluit bodemkwaliteit vereist dat het mechanisch boren door een gecertificeerd en erkend bedrijf wordt uitgevoerd. 

  • Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven voor welk(e) technieken) u gecertificeerd wilt worden, met hoeveel boormeesters en (indien relevant) uit hoeveel vestigingen van uw organisatie de werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL SIKB 2100 en protocol en welke technieken worden gebruikt. Na positief advies ontvangt u het BRL SIKB 2100 certificaat. U mag pas daadwerkelijk werkzaamheden voor het Besluit bodemkwaliteit gaan uitvoeren, nadat u met het certificaat een erkenning van RWSLeefomgeving (Bodemplus) heeft ontvangen.
  • Na certificaatverlening vindt er periodiek een verificatie plaats door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vindt een bedrijfsbezoek plaats en wordt iedere boormeester jaarlijks  beoordeeld tijdens de uitvoering van de boorwerkzaamheden op locatie beoordeeld door Kiwa.
  • Om nieuwe boormeesters bij Kiwa te laten registreren dient een beoordeling van deze persoon door Kiwa te hebben plaatsgevonden. Download het aanmeldingsformulier op deze website voor beoordeling van een boormeester stuur het formulier ingevuld naar Kiwa zodat wij dit kunnen gaan inplannen.


De actuele versie van de BRL SIKB 2100 en de protocollen is te downloaden op de website van SIKB (www.sikb.nl).