Een opdrachtgever en opdrachtnemer van een weg-, terrein- of bedrijfsverharding zullen meestal proberen geschillen over de uitvoering en/of kwaliteit in onderlinge overeenstemming te regelen. Pas wanneer de verstandhouding tussen partijen zodanig is verslechterd dat niet meer tot een vergelijk zal worden gekomen, kan de weg van arbitrage of een rechtszaak worden bewandeld. Bij bouwgeschillen met een technische achtergrond, mag u bij arbiters er niet zonder meer van uitgaan dat zij steeds zelf de oorzaak van gebreken kunnen bepalen of zelf gaan onderzoeken of wat u stelt waar is, zeker niet als het gestelde gebrek zich niet leent voor vaststelling door eenvoudige bezichtiging.

Kiwa KOAC is de onafhankelijke deskundige partij die de opdrachtgever of de opdrachtnemer van een weg-, terrein- of bedrijfsverharding, maar ook arbiters en andere juristen kan bijstaan bij de civieltechnische kanten van een geschil over de kwaliteit of uitvoering van het werk. Wij kunnen zowel aan de eisende als aan de verwerende partij onze diensten aanbieden. Per geschil zullen wij uiteraard slechts één van de partijen kunnen helpen.  

Processtappen

Kiwa KOAC onderzoekt om integriteitsredenen voorafgaande aan zijn dienstverlening of in een eerder project werk is verricht voor een van de geschilpartijen. In een vroeg stadium maken wij fotorapportages om te voorkomen dat eventuele herstelacties aan het werk het geschilpunt onzichtbaar maken of wegnemen. Afhankelijk van de aard van het geschil zullen wij proeven of metingen uitvoeren. Bij het opstellen van een expertiserapport zullen wij onze constateringen zo accuraat en neutraal mogelijk weergeven om misverstanden in een latere fase zoveel mogelijk te voorkomen.

Waarom Kiwa KOAC?

Kiwa KOAC kan op allerlei civieltechnische terreinen deskundige medewerkers en geavanceerde meetmiddelen inzetten om u te helpen bij het op objectieve wijze vastleggen van de status van een werk. Onze adviseurs zijn lid van tal van nationale en internationale fora en werkgroepen en worden regelmatig ingezet voor arbitrage en rechtszaken. Kiwa KOAC is ISO 9001 gecertificeerd en voor tal van verrichtingen door de RvA geaccrediteerd conform ISO/IEC 17025 (certificaten L007 en L103).