Met de NEN 4400 norm kan worden bepaald of een uitzendonderneming of (onder)aannemer wel aan hun verplichtingen voldoen. Daarmee worden verplichtingen bedoeld zoals:

• Aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies;

• Administreren van identiteitsdocumenten en het uitvoeren van identiteitscontrole en controle of iemand gerechtigd is om te werken in Nederland.

De norm NEN 4400-1 is niet alleen bedoeld voor degene die arbeid inhuurt, maar ook voor degene die werk aanneemt. De industrie, de uitzendsector, de agrarische sector en de vleessector hebben in de norm hun controles en registraties op elkaar afgestemd.


Om het NEN 4400-1 certificaat te behalen, dient u enkele zaken aantoonbaar hebben geregeld. Daarvoor stelt u een managementsysteem op waarin u laat zien hoe u voldoet aan de NEN 4400 norm. Aan een aantal eisen voldoet u waarschijnlijk al, aangezien die voortkomen uit wet- en regelgeving. 

Naast de eisen uit de norm heeft de Stichting Normering Arbeid (SNA) aanvullende eisen opgesteld. Denk hierbij aan:

• Aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting;

• Eventuele strijdigheid van loonbetaling met de Wet Minimuloon;

• Controle op de personeelsdossiers.

Ons NEN4400-1 traject start met de uitvoering van de initiële inspectie voor de NEN 4400-1 (incl. eisen SNA)  Op basis van deze inspectie stelt Kiwa vast of het bedrijf in aanmerking komt voor een NEN 4400-1 inspectiecertificaat. Hiermee kan een onderneming worden opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Nadat het inspectiecertificaat is verleend, voert Kiwa Nederland B.V. regelmatig vervolginspecties uit. Tijdens deze bezoeken wordt beoordeeld of de organisatie nog aan de eisen uit NEN 4400-1 voldoet. De eerste vervolginspectie vindt plaats na zes maanden en betreft een volledige inspectie. Dat wil zeggen dat alle eisen uit de norm NEN 4400-1 worden beoordeeld. Zes maanden later vindt er nogmaals een volledige vervolginspectie plaats. Vanaf derde vervolginspectie vindt er afwisselend een verkorte en een volledige toetsing op de eisen uit NEN 4400-1 plaats. Indien er kritische afwijkingen worden vastgesteld, kan een extra bezoek worden uitgevoerd.