Doelgroepen

  • Woningcorporaties
  • Gemeenten
  • Vereniging van Eigenaren
  • Vastgoedbeheerders

Bepaling van het risiconiveau

Bij veilig gasverbruik wordt vaak gedacht aan toestellen. Uiteraard is onderhoud van toestellen essentieel, maar veiligheid heeft betrekking op meer aspecten. Daarom kijken wij bij het bepalen van het risiconiveau niet alleen naar de frequentie van onderhoud, maar bijvoorbeeld ook naar de wijze van ventileren, de opstelling van het toestel en de plaats van uitmonding van het afvoersysteem. Voor het beoordelen van het veiligheidsniveau van een woning verzamelen we alle relevante parameters. Deze voeren we in in een bestand. Als alle gegevens over de gastoestellen en de omgeving van deze toestellen zijn ingevuld, wordt het risiconiveau bepaald.

Hierbij maken we onderscheid tussen de volgende niveaus:
< 1 Nagenoeg geen risico
1 Zeer laag
2 Laag
3 Middel
4 Hoog
5 Zeer hoog

Beoordeling individuele woningen en individuele gastoestellen

Met de bovenstaande methodiek kunnen we snel het risiconiveau van woningcomplexenbepalen. De methodiek kan worden uitgebreid met het bepalen van het risiconiveau van individuele woningen en individuele gastoestellen. Deze individuele beoordeling zou onderdeel kunnen zijn van een steekproefsgewijze controle op veiligheid. In principe voert Kiwa Gas Technology deze individuele beoordelingen uit. Maar het is ook mogelijk uw medewerkers op te leiden, zodat u als woningcorporatie zelf gastoestellenen woningen kunt beoordelen.

Verbrandingsgasafvoersysteem

In veel oudere wooncomplexen zijn gastoestellen aangesloten op een gezamenlijk verbrandingsgasafvoersysteem. Dit afvoer kanaal is destijds ontworpen voor verwarmings toestellen met hoge rookgastemperaturen. Vervanging van het oude toestel door een modern toestel is niet zonder meer mogelijk. Het door de huidige HR-toestellen(en vaak ook door de VR-toestellen) gevormde condenswater in het gemetselde kanaal, kan leiden tot vochtplekken in de woning en tot aantasting van het kanaal. Om de huidige (inwendige) staat van bijvoorbeeld een afvoerkanaal te kunnen bepalen, heeft Kiwa Technology Veiligheid Gasinstallaties de mogelijkheid om een visuele inspectie uit te voeren. We voeren deze inspectie uit met behulp van een inspectiecamera, die haarscherpe beelden van elk gewenst detail levert. Met deze resultaten kunnen we vaststellen op welke manier het bestaande kanaal bij toestelvervangingen gebruikt kan worden.

Andere onderdelen van de gasinstallatie

Naast de bovenstaande zaken kan Kiwa Technology Veiligheid Gasinstallaties de gasdichtheid en het kwaliteitsniveau van gasbinnenleidingen beoordelen. Ook stellen we de kwaliteit van de verbranding van de toestellen vast (onder andere het koolmonoxidegehalte in de verbrandingsgassen).

Conditiebepaling gasinstallatie

In de loop van de tijd zal een gasinstallatie meer onderhoud vergen door ouderdomsgebreken. Door gebrek aan onderhoud kunnen onveilige situaties ontstaan. Kiwa Technology kan de vitaliteit van een gasinstallatie beoordelen. In eerste instantie doen we een uitspraak over de veiligheid. Hierbij kijken we bijvoorbeeld ook naar de staat van het luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoersysteem. We kunnen met u nog een stap verder gaan en bepalen welke gasinstallaties in de komende jaren vervangen moeten worden. Daarbij geven we aan wat de vervangings mogelijkheden zijn en welke kosten hier globaal mee gemoeid zijn. Kiwa Technology Veiligheid Gasinstallaties kan u ondersteunen bij het opstellen van een meerjareninvesteringsplan.

Met behulp van onze beoordelingen en adviezen bent u in staat om:

  • een goed onderbouwde uitspraak te doen over de veiligheid van gasinstallaties in uw woningcomplex
  • een gedegen vervangingsbeleid voor uw gasinstallaties op te stellen
  • effectieve en goed gefundeerde investeringsvoorstellen in te dienen
  • uw bewoners veiligheid te garanderen; nu en in de toekomst
  • vaststellen of uw uitgaven op het gebied van gasinstallaties (aanleg en onderhoud) goed zijn besteed

Gewijzigde Woningwet verscherpt verantwoordelijkheden

Per 1 april 2007 is de gewijzigde Woningwet ingevoerd. Met deze aangepaste Woningwet wordt getracht de naleving, en handhaving van de bouwregelgeving te verbeteren. Daarnaast kunnen overtredingen van de bouwregelgeving strafbaar worden gesteld door toepassing van de Wet op de economische delicten. In de aangepaste Woningwet is eveneens een zorgplicht opgenomen. Deze verplicht de eigenaar en gebruiker geen gevaar voor gezondheid of veiligheid te laten ontstaan of te laten voortduren.