Doel

Het inventariseren en evalueren van de risico's bij het uitvoeren van kortstondige werkzaamheden op bestaande en nieuwe daken waarbij wordt aangegeven hoe de risico's kunnen worden geminimaliseerd. Op duidelijke dakplattegrondtekeningen wordt aangegeven waar welke veiligheidsvoorzieningen moeten komen.

Wettelijk kader

De arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft betrekking op veiligheid, gezondheid, en welzijn in verband met arbeid. De algemene regels en doelstellingen zijn geconcretiseerd en uitgewerkt in de het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbocatalogi. Voor de dakbranche is de arbocatalogus Hellende daken en Platte daken van toepassing. De arbocatalogus Platte Daken is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot de werkingssfeer van de CAO Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche. De arbocatalogus Hellende daken is van toepassing voor vrijwel alle opdrachtgevers, werkgevers en werknemers die iets te maken hebben met hellende daken in de hele bouwkolom.

Inspectie

Om een goed advies te kunnen uitbrengen is het noodzakelijk alle daken te inspecteren. Het dak wordt geïnspecteerd in relatie tot het onderhoud aan het dak en de hierop aanwezige installaties. Hierbij wordt tevens de onderhoudsfrequentie betrokken. De frequentie van dit onderhoud is afhankelijk van het ontwerp en de uitvoering van de dakbedekking.

Inventarisatie & Evaluatie

Aan de hand van de inspectiebevindingen worden de risico's geïnventariseerd met betrekking tot de volgende aspecten:
-De toegang tot het dak;
-De uitvoering van de kortstondige werkzaamheden;
-Het belopen van de daken'
-De bereikbaarheid van de installaties en voorzieningen'
-Etc.

Na de inventarisatie worden de risico's geëvalueerd en wordt aangegeven welke risico's er zijn bij werkzaamheden op het dak. Er worden aanbevelingen gedaan om deze risico's te minimaliseren. Dit kan door op daken veiligheidssystemen aan te brengen in de vorm van permanente bereikbaarheidsvoorzieningen, mobiele of permanente valbeveiligings-systeem, het afbakenen van een risicogebied of het aangeven van veiligheidszones.

Rapportage

In een rapport worden de bevindingen weergegeven waarbij de risico's worden geëvalueerd. Vervolgens wordt een advies gegeven hoe de daken het beste veilig kunnen worden ingericht. Een dakplattegrondtekening waar welke voorzieningen moeten komen maakt meestal onderdeel uit van het rapport. Een gedetailleerde dakplattegrondtekening is noodzakelijk.