De wateraansluiting van deze gevaarlijke toestellen moet conform NEN 1006 zijn voorzien van een terugstroombeveiligingseenheid die is aangepast aan de mate van gevaar van het toestel en de daarin aanwezige stoffen. De terugstroombeveiligingseenheid moet voorkomen dat het water in de leidingwaterinstallatie wordt verontreinigd als gevolg van eventuele terugstroming van stoffen uit het gevaarlijk toestel, en/of de daaraan benedenstrooms nog gekoppelde apparatuur of installatie.

Leveranciers, consumenten, controle-instanties en toezichthouders van/voor toestellen die bestemd zijn voor aansluiting op drinkwaterinstallaties.

Bij het Kiwa-certificaat behoort het Kiwa-merk Waterleidingtechnisch Veilig. Dit merk voeren leveranciers op hun product. Hiermee zien gebruikers, controle-instanties en toezichthouders in één oogopslag dat het toestel veilig en rechtstreeks op de drinkwaterinstallatie kan worden aangesloten. Zonder discussies, vertraging bij oplevering en met vermindering van de aansprakelijkheid. 

Nog enkele voordelen:

  • Uniforme aansluiting: uw toestel kan overal in Nederland en in de meeste Europese landen rechtstreeks op de drinkwaterinstallatie worden aangesloten.
  • Brede acceptatie: de acceptatie van toestellen met het Kiwa-merk wordt bevorderd, aangezien drink-waterbedrijven bij het uitvoeren van controles daarop sterk toezien. En de installateur hoeft zich niet af te vragen of het toestel aan de huidige eisen voldoet wanneer hij het rechtstreeks op de drink-waterinstallatie aansluit.
  • Verhoogde efficiency: uw toestel kan wat het waterleidingtechnische deel betreft, in één uitvoering seriematig worden vervaardigd. De verschillende voorschriften, die individuele drinkwaterbedrijven voor het aansluiten van toestellen kunnen hanteren, verdwijnen.
  • Tijdsbesparing: bij modificaties aan toestellen kunt u met één gesprekspartner de invloed op mogelijke veiligheidsrisico’s bespreken en bij acceptatie ook doorvoeren.
  • Beter imago: met het certificaat geeft u een positieve impuls aan uw imago. De veiligheid en kwaliteit van uw product wordt immers extra geaccentueerd. Dat betekent ook dat u uw marktpositie verder kunt verbeteren. Ook internationaal, want Kiwa is ook in het buitenland een hoog aangeschreven certificatiebedrijf.
  • Minder risico‘s: uw risico’s op aansprakelijkheidstelling voor de verontreiniging van het drinkwater worden sterk verminderd.

De certificering bestaat uit de processtappen “Toelatingsonderzoek” en “Controles”.

Toelatingsonderzoek

Tijdens het toelatingsonderzoek voor het verkrijgen van het Kiwa-certificaat toetsen certificatie-deskundigen van Kiwa of het toestel aan de eisen in de beoordelingsrichtlijn BRL-K14011 “Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten gevaarlijke toestellen”. Deze eisen zijn gebaseerd op de internationaal aanvaarde risicoanalysemethode Montout. Deze methode is beschreven in de NEN-EN 1717 “Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming”.

Bij succesvolle afronding van het toelatingsonderzoek zal het certificaat worden verstrekt. In het certificaat wordt vermeld dat afgifte ervan mede is gebaseerd op (komende) regelmatige controles.

Controles

In het certificaat is vastgelegd dat Kiwa controles zal uitvoeren. Deze controles worden uitgevoerd om te verifiëren dat de toestellen blijvend bij aflevering Waterleidingtechnisch Veilig zijn uitgevoerd en er zo een gerechtvaardigd vertrouwen blijft bestaan dat het in het certificaat genoemde toestel blijft voldoen aan de eisen die in de beoordelingsrichtlijn zijn vermeld.