Digitalisering is een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van de service aan en de communicatie met uw patiënt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom Zelfstandige Behandelcentra (ZBC) 32,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en (zorg)professional.

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) beoogt patiënten via internet toegang te bieden tot hun eigen medische gegevens. Het programma bestaat uit twee delen: gegevensuitwisseling met de patiënt (‘patiënt en informatie’) en gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt rondom medicatie (‘patiënt en medicatie’). Elk deel bevat meerdere modules ofwel doelstellingen. U kon voor maximaal vier van die doelen subsidie ontvangen.

VIPP audit

Als subsidievrager moet u aantonen dat u de subsidiedoelen heeft bereikt door – voorafgaand aan of tot uiterlijk 22 weken na de deadlines - een audit uit te laten voeren bij een onafhankelijke, NOREA-gecertificeerde ICT-auditor. De auditor moet uw organisatie toetsen conform het Handboek VIPP Eindtoets. Voldoet u niet aan de voorwaarden van VWS, dan rapporteert de auditor dat. VWS bepaalt welk deel van de subsidie u in dat geval moet

Kiwa laat u zien waar u staat

Kiwa heeft jarenlange ervaring in het toetsen van klinieken. Wij voeren in Zelfstandige Behandelcentra (ZBC) onder meer audits uit voor de internationale standaards ISO 9001 en ISO 27001, voor het ZKN-keurmerk en voor NEN 7510. Zodoende hebben wij uitstekend inzicht in het informatielandschap en de processen in een ZBC.

Een adviseur of het projectbureau VIPP ondersteunt u bij het op orde krijgen van het dossier op basis van het VIPP-audithandboek. Misschien heeft u ook met uw softwareleverancier afspraken gemaakt omtrent de eisen van de VIPP-subsidieregeling. Maar hoe weet u waar u staat? En hoe voorkomt u vervelende verrassingen bij de Eindtoets? Kiwa biedt u de antwoorden.

Efficiënt uw doelen behalen

Wij hebben op basis van onze ervaring, de subsidieregeling en het Handboek VIPP Eindtoets een aanpak ontwikkeld om u te ondersteunen bij het behalen van uw doelen – en daarmee het behoud van subsidie. Dit zijn de drie stappen:

  1. Wij doen een nulmeting (optioneel), eventueel gecombineerd met een ZKN-audit, waarna we u in een heldere rapportage inzicht verschaffen in waar u staat ten opzichte van de eindtoets.
  2. Een door Kiwa gekwalificeerde VIPP- (en ZKN-)auditor voert op locatie de VIPP-audit Eindtoetsing uit.
  3. Kiwa zorgt dat een NOREA-gekwalificeerde auditor op basis van dossierbeoordeling de Eindtoetsing valideert.

Kiwa werkt samen met Paul Willems, gekwalificeerd en ervaren NOREA-auditor. Hij zorgt (ook) voor de opleiding en kwalificatie van Kiwa-auditoren die al zijn gekwalificeerd voor het auditeren van klinieken.

Voordelen

  • Nulmeting en audits zijn in handen van een ervaringsdeskundige die niet alleen alle nodige kennis heeft, maar die ook (de processen in) uw organisatie begrijpt.
  • U kunt het VIPP-traject efficiënt en voordelig combineren met een ZKN-audit.

Tarieven

Kiwa werkt met een dagtarief; voor een halve dag rekenen we de helft van het tarief. Doordat we de audits kunnen spreiden over het jaar en kunnen combineren met al geplande audits, kunnen u én wij efficiënt werken.

Wilt u meer weten over een nulmeting VIPP of de VIPP Eindtoets? Neem dan contact op met Kiwa Human and Care via NL.Sales.HenC@kiwa.nl of 088- 998-4907