Drukapparatuur met een druk van meer dan 0,5 bar welke in Nederland wordt gebruikt dient te voldoen aan het Warenwetbesluit Drukkapparatuur. 

Voor wie?
Voor eigenaren van drukapparaten.


Wanneer is het nodig?
De warenwet geldt voor alle drukapparatuur met een druk van meer dan 0,5 bar. Uitgezonderd zijn: distributienetten, aerosols, machines vallend onder de Machinerichtlijn, apparatuur voor nuclear gebruik, boorput voor regelingsapparatuur, hoogovens, flessen of blikjes t.b.v. koolzuur-houdende dranken, turbines / compressoren / pompen / turbo´s enz, omhulling voor trafo´s / schakel- en regelapparatuur, drukapparatuur met flexibele buitenwand, vaten voor het vervoer en de distributie van dranken waarbij de druk 7 bar of kleiner bedraagt en PSxV kleiner of gelijk is dan 500 bar/liter, radiatoren en buizen in systemen voor warmwaterverwarming, kernenergie.


Processtappen en randvoorwaarden

Afhankelijk van de levensfase van het drukvat gelden diverse regimes. Hiertoe voeren wij een aantal verschillende beoordeling uit als Nederlandse Conformiteitsbeoordelingsinstelling.

Keuring voor ingebruikname: Nieuwe apparatuur dient te worden beoordeeld voordat deze in gebruik wordt genomen. Hiertoe wordt bekeken of alle onderdelen voorzien zijn van CE markering conform de PED 2014/68/EU en of alle ontwerpuitgangspunten kloppen met de uitvoering. Na akkoord geeft Kiwa een verklaring af.

Keuring gebruiksfase: Gedurende de levensfase dient drukapparatuur regelmatig te worden geïnspecteerd. De herkeurfrequentie is afhankelijk van de apparatuur. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Intredekeuring: Apparatuur die niet is voorzien van CE-markering moet voor ingebruikname worden beoordeeld. Dit komt vaak voor bij oude apparatuur. Beoordeeld dient te worden of het apparaat voldoet aan de ontwerpcriteria.

Reparaties en wijzigingen: Indien een installatie wordt gerepareerd of wordt gewijzigd dient een herbeoordeling van de installatie plaats te vinden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Onder Downloads vindt u een aantal aanvraagformulieren voor keuring van uw apparatuur.

Klik hier voor meer informatie over de nieuwbouw van drukapparatuur volgens de PED 2014/68/EU.