In die BRL-en zijn alle eisen opgenomen die de markt en overheid stellen aan producten die in contact komen met drinkwater: zowel de private, functionele eisen als de publieke, hygiënische eisen. Het Kiwa Water Mark is daarmee hèt efficiënte middel voor verkoop en gebruik van producten in contact met drinkwater op de Nederlandse markt: producenten en leveranciers hebben nog maar met één eisenpakket te maken en de gebruiker is in één keer ontzorgd en hoeft niet verder te kijken.

Het Kiwa Water Mark is het nieuwe keurmerk op drinkwaterproducten.

Voor producenten en leveranciers van drinkwaterproducten. En indirect voor de gebruikers van drinkwaterproducten, zoals drinkwaterbedrijven, installateurs en eigenaren van collectieve watervoorzieningen, collectieve leidingnetten en eigenaren van drinkwaterinstallaties in overige gebouwen, in Nederland.

Het certificaat Kiwa Water Mark kan worden verkregen door met positief gevolg een toelatingsonderzoek te doorlopen. Belangrijke onderdelen van dat toelatingsonderzoek zijn productonderzoek en beoordeling van het productieproces.

Het certificaat is voor onbepaalde tijd geldig, uitgaande van positieve uitslagen van door Kiwa uitgevoerde periodieke audits die zijn gericht op het onderhoud van het certificaat en certificatieschema.

Een overzicht van de processtappen voor het verkrijgen van het certificaat met Kiwa Water Mark vindt u rechts op deze pagina.

Regeling uitgebreid

Het nieuwe keurmerk is geïntroduceerd op het moment dat de Kiwa-BRL-en zijn aangepast aan de uitgebreidere hygiënische eisen van de Nederlandse overheid. Die uitgebreidere eisen zijn opgenomen in de in 2011 gepubliceerde en in 2017 aangepaste “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening”. De uitbreiding heeft betrekking op zowel het aantal criteria in als de scope van de regeling. Zo wordt bijvoorbeeld naast toxicologie nu ook gekeken naar microbiologie, en naast bijvoorbeeld kunststoffen nu ook naar metalen.

Het Kiwa Water Mark kan op een product worden afgegeven zodra is vastgesteld dat aan de nieuwe eisen wordt voldaan. In veel gevallen moeten daartoe eerst de nieuwe eisen worden omgezet in beoordelingsgrondslagen voordat (her-) certificatie kan plaatsvinden. Zodra producten van het Kiwa Water Mark kunnen worden voorzien, zullen, na een overgangstermijn, de certificaten met Kiwa Keur hun geldigheid verliezen.

Met de introductie van het Kiwa Water Mark verdwijnt de term ATA die stond voor Attest Toxicologische Aspecten. De term ATA is vervangen door "Hygiënische aspecten" omdat, naast toxicologie, ook microbiologie en organoleptiek onderdeel uitmaken van de regeling. Daarnaast geeft Kiwa geen verklaringen (attesten) meer af op alleen hygiënische aspecten: op aangeven van zowel markt als overheid geeft Kiwa alleen certificaten af op basis van Beoordelingsrichtlijnen (of covenanten*) waarin volledige eisenpakketten zijn opgenomen. Bestaat voor een bepaald(e) product(groep) nog geen BRL of covenant dan wordt die in overleg met de markt opgesteld. Drinkwater-chemicaliën etc. kunnen vanaf begin 2017 worden ondergebracht in een specifiek daarvoor opgestelde BRL: de BRL-K15003 “Evaluation Guideline for the Kiwa product certificate for products used for treatment and / or production of drinking water”.

* BRL: alle partijen betrokken bij opstelling/beheer, covenant: opstelling/beheer tussen Kiwa en één fabrikant/leverancier.

Aanvullend(e) beleid en beoordelingsgrondslagen

Niet voor alle producten was bij het van kracht worden van de “Regeling Materialen en Chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening” in 2011 duidelijk hoe ze bij (her-) certificatie beoordeeld moesten worden. Met name voor samengestelde producten moest daarvoor aanvullend beleid en daarvan afgeleide beoordelingsgrondslagen worden ontwikkeld. Kiwa spant zich in dat proces te voeden met constructieve en pragmatische voorstellen richting de overheid. Tegelijk spant de Nederlandse overheid zich in om dat aanvullend beleid af te stemmen met het beoordelingsbeleid in ons omringende landen, met name Duitsland. De voordelen voor de markt van die afstemming zijn evident; die werkwijze heeft wel tot gevolg dat volledige implementatie van de uitgebreide regeling in Nederland meer tijd in beslag neemt. Voor meer informatie over de Europese afstemming, het zgn. 4/5MS-overleg, klik hier. In dit verband is ook relevant Paragraaf 6.4 van de Beleidsnota Drinkwater (April 2014) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Betrouwbare producten voor drinkwatervoorziening. Een link naar Paragraaf 6.4 vindt u rechts op deze pagina.

Merken van producten

Met de introductie van het Kiwa Water Mark is de voorgeschreven wijze van merken van drinkwaterproducten aangepast. Meer informatie over de wijze van merken van producten vindt u rechts op deze pagina.

Hoe de certficaathouders tijdens bovengenoemde overgangstermijn dienen om te gaan met voorraden waarop geen Kiwa Water Mark staat, is beschreven in een memo. Dat memo vindt u rechts op deze pagina (in het Engels).

Certificaten met Kiwa Water Mark

Alle producten met Kiwa Water Mark zijn te vinden op de Kiwa-site. U vindt ze door de handleiding rechts op deze pagina (onder: Downloads) te volgen.

Alle Beoordelingsrichtlijnen (BRL's) voor producten in contact met drinkwater zijn in beheer bij het College van Deskundigen Waterketen (CWK) van Kiwa. Op de portalpagina van het CWK kunt u rechts (onder: Downloads) een overzicht vinden van alle beheerde Beoordelingsrichtlijnen en ook, in de laatste kolom, of op de betreffende BRL certificaten met Kiwa Water Mark afgegeven kunnen worden.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in onderstaande documenten:

Ook kunt u informatie over dit onderwerp vinden op de site van het RIVM.