Het Bestuursakkoord Water en de benchmarks rioleringszorg en zuiveringsbeheer zorgen voor toenemende belangstelling voor doelmatigheid. In ons waterrijke land maken we in ons (afval)waterbeheer gebruik van een groot aantal pompen en (mini)gemalen. Die moeten regelmatig moet worden onderhouden om hun functie goed te kunnen blijven vervullen. Met de Kiwa-procescertificatie-regeling volgensBRL-K14020 wordt een hoog kwaliteitsniveau in de markt zichtbaar gemaakt voor het uitvoeren van kwaliteitsgestuurd onderhoud. Onderhoudsbedrijven die aan dat kwaliteitsniveau voldoen kunnen een hiervoor bij Kiwa Nederland B.V. een procescertificaat verkrijgen. Dit procescertificaat is het bewijs van een gerechtvaardigd vertrouwen van Kiwa in de kwaliteit van het geleverde onderhoud en de kwalificaties van de onderhoudstechnici.

Wat houdt het Kiwa-procescertificaat in?

Op het certificaat verklaart Kiwa op basis van regelmatige controles een gerechtvaardigd vertrouwen te hebben in het kwaliteitssysteem van het onderhoudsbedrijf, de inzet van gekwalificeerde monteurs, het verrichten van het onderhoud volgens de overeengekomen checklists alsmede het duidelijk rapporteren over de bevindingen volgens de in de BRL gespecificeerde eisen. Hetzelfde geldt voor de geschiktheid van de middelen die de monteurs ter beschikking staan en de wijze waarop onderhoudsbedrijven omgaan met de veiligheid in de openbare ruimte.

Onderhoud met draagvlak

De certificatieregeling is opgesteld op initiatief van aannemers en opdrachtgevers. Kiwa heeft in een technische adviescommissie, samen met hen en aangevuld met onafhankelijke deskundigen, de prestatie-eisen vastgesteld waaraan het kwaliteits-systeem van de certificaathouders minimaal moet voldoen. Ook houdt de commissie periodiek de certificatieregeling tegen het licht met het oog op actualiteit en volledigheid.

Hoe werkt de certificatie?

Het certificatieschema is de Beoordelingsrichtlijn BRL-K14020. Hierin zijn de te beoordelen aspecten voor het kwaliteitsgestuurd onderhoud opgenomen. De algemene eisen zijn beschreven in het Kiwa Reglement voor certificatie.

Het certificering bestaat uit 3 fasen:

Aanvraag
Op aanvraag krijgt een onderhoudsbedrijf van Kiwa een informatiepakket met offerte. Zodra de offerte door het onderhoudsbedrijf getekend is teruggestuurd start het certificatietraject.

Kiwa neemt bij ontvangst van de aanvraag contact op voor het afspreken van een toelatingsonderzoek. Desgewenst kan, voorafgaand daaraan, een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd.

Toelatingsonderzoek
Tijdens een toelatingsonderzoek wordt het kwaliteitssysteem van het onderhoudsbedrijf beoordeeld op volledigheid en implementatie. De competenties en kwalificaties van het in te zetten personeel en de middelen die hen ter beschikking staan spelen daarbij een belangrijke rol.

Controles
Is het toelatingsonderzoek positief afgesloten dan wordt het procescertificaat afgegeven. Vervolgens gaat de controlefase van start. Kiwa voert jaarlijks controles uit op het in stand houden van het kwaliteitssysteem door het onderhoudsbedrijf. Steekproefsgewijs voert Kiwa controles uit op de werken. Gecontroleerd wordt dat het bedrijf daadwerkelijk gekwalificeerde monteur(s) en middelen blijft inzetten en dat het onderhoud juist wordt uitgevoerd en de opdrachtgever de goede rapporten krijgt. Certificaathouders zijn verplicht bij Kiwa de door hen uit te voeren werken aan te melden. Meldingsformulieren en handleidingen zijn te downloaden vanaf www.kiwa.nl

Gecertificeerde onderhoudsbedrijven

Een overzicht van de door Kiwa gecertificeerde onderhoudsbedrijven vindt u op www.kiwa.nl

Extra controles op verzoek opdrachtgevers

Als u aan een gecertificeerd bedrijf opdracht hebt gegeven voor meerdere werken onder certificaat is het mogelijk dat Kiwa niet op al uw werken controleert. Wil u die zekerheid wel, dan kunt u Kiwa daarvoor opdracht geven door een extra werkspecifiek controle-onderzoek aan te vragen. Maak hiervoor gebruik van meldingsformulier dat vanaf www.kiwa.nl is te downloaden. De kosten voor een werkspecifieke controle brengt Kiwa op projectbasis bij u in rekening. Als echter bij een werkspecifieke controle wordt vastgesteld dat het onderhoud niet conform de BRL is uitgevoerd, spreekt Kiwa het gecertificeerde bedrijf daarop aan en brengt Kiwa de kosten van het onderzoek niet bij u maar bij het onderhoudsbedrijf in rekening.

Meerwaarde

Een opdrachtgever die de zekerheid wil van efficiënt en effectief onderhoud, kiest voor een Kiwa- gecertificeerd onderhoudsbedrijf!