I henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 8, herunder internkontrollforskriften, skal virksomheter kunne dokumentere at loven, forskrifter og enkeltvedtak er fulgt.

Den branntekniske dokumentasjonen som kreves må sees i forhold til brannobjektets størrelse og kompleksitet og bør utformes så enkelt og oversiktlig som mulig. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert, og den må vise at nyere og eldre byggverk er tilstrekkelig sikret i forhold til de aktivitetene som foregår der, også i forhold til omgivelsene.

I henhold til veiledningen til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal den branntekniske dokumentasjonen blant annet inneholde informasjon som avdekker om

 • Bygget oppfyller de forskriftskrav og forutsetninger som var stilt da byggverket ble oppført som nytt
 • Nåværende bruk av byggverket er i samsvar med forutsetninger ved oppføring og om det har skjedd vesentlig endring av byggverket eller bruken av det
 • Byggverket med nåværende bruk oppfyller dagens krav til sikkerhetsnivå
 • Sikkerheten er ivaretatt i byggverk som brukes samtidig med at det pågår bygningsmessige arbeider
 • Byggverk registrert som særskilt brannobjekt etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 13 oppfyller kravene til organisatoriske og tekniske tiltak
 • Byggverket oppfyller eiers/virksomhetens HMS-mål
 • Eventuelle avvik i byggverket, registrert ved myndighetstilsyn, er akseptert av tilsynsmyndigheten eller utbedret
 • Byggverket/virksomheten gjennom kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse er pålagt ytterligere sikringstiltak i form av organisatoriske og/eller tekniske tiltak, og om ev. pålegg er oppfylt.

For særskilte brannobjekter skal det i tillegg foreligge samordnet dokumentasjon hos eier og virksomhet/bruker. Dokumentasjonen skal inngå i internkontrollarbeidet og inneholde punkter om:

 • Brannvernleder
 • Brannvernopplæring og regelmessige øvelser
 • Instrukser og planer
 • Vakt eller annen overvåkning
 • Unormal eller sterkt varierende risikorutiner for varme arbeider

Eier eller virksomhet/bruker som ikke selv har kompetanse til å dokumentere brannsikkerheten ved tilstands-/statusrapport, må sørge for at risikoanalyse gjennomføres og dokumentasjonen utarbeides av kvalifisert rådgiver.

Hva Kiwa kan hjelpe din bedrift med

 • Tilstandsanalyser eller vurderinger for å avdekke dokumentasjonsbehovet
 • Risikoanalyser knyttet til krav om brannteknisk dokumentasjon
 • Utarbeidelse av branntekniske tegninger og brannteknisk dokumentasjon for øvrig

Hvorfor velge Kiwa

 • Sterkt kompetansesenter innen brannsikkerhet
 • Sentralgodkjenning i tiltaksklasse 3 innen brannsikkerhet
 • Ledende leverandør av kurs i brannsikkerhet, automatiske slokkeanlegg og alarmsystemer