Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å tilpasse deler av sitt regelverk til europeiske direktiver. Forskrift om trykkpåkjent utstyr er utarbeidet med bakgrunn i Europaparlamentets og -Rådets direktiv om trykkpåkjent utstyr 2014/68/EU. Målet med forskriften er å ivareta sikkerhetsmessige aspekter ved konstruksjon og produksjon av trykkpåkjent utstyr, samt å sikre fri omsetning av slikt utstyr innen EU/EØS-området.

Forskriften krever at et kontrollorgan skal verifisere hele prosessen, fra design gjennom produksjon til ferdig produkt, og utstede et samsvarssertifikat inkludert CE-merking. I form av denne rollen dekker vi alle produktgrupper som berøres av Forskrift om trykkpåkjent utstyr.  

Hvem berøres av forskriften?

Forskriften omfatter hele prosessen fra design og produksjon til utstedelse av samsvarserklæring og idriftsettelse og påvirker derfor: 

  • Prosessanleggseire, olje-/gassaktører
  • Entreprenører og byggherrer
  • Design/engineering
  • Verksteder, fabrikasjon og installasjon/sammenstilling
  • Importører, leverandører og andre forhandlere 

Sertifiseringsprosessen frem mot CE-merking

Produsenten velger en av modulene gitt i trykkdirektivet PED 2014/68/EU (Forskrift om trykkpåkjent utstyr).

Søknad

Produsenten sender en søknad til teknisk kontrollorgan om konstruksjonskontroll, for vurdering av kvalitetssystemet eller om verifikasjon av produkt – avhengig av den valgte modulen. Ta kontakt med oss for veiledning.

Last ned søknad om samsvarsvurdering av trykkpåkjent utstyr

Verifikasjoner

Teknisk kontrollorgan gjennomgår dokumentasjonen og lager en verifikasjonsplan. Verifikasjonene utføres fortløpende, når produsenten er klar. Ved sertifiseringsmoduler utarbeides et sertifiseringsprogram.

Godkjennelse og utstedelse av sertifikat

Etter verifikasjonene foretar vi en innstilling for å innvilge, opprettholde eller utvide bedriftens sertifikat i henhold til kravene gitt i trykkdirektivet PED 2014/68/EU (Forskrift om trykkpåkjent utstyr).

Dette kan, i gitte tilfeller, også bety reduksjon i omfang, suspensjon eller tilbaketrekking av sertifikatet. Skulle vi se at bedriften ikke vil klare å oppnå sertifisering etter lukking av avvik, kan vi også nekte sertifisering/re-sertifisering. I så tilfeller vil vi også varsle andre tekniske kontrollorgan om dette. Fremgangsmåte for eventuelle klager eller anker beskrives i egen rubrikk på høyre side.
Først når sertifikatet er utstedt, vil bedriften kunne foreta samsvarserklæring og CE-merking i henhold til trykkdirektivet.

Vilkår for bruk av logo/sertifiseringsmerke

Bedrifter som er sertifisert kan fritt markedsføre seg som sertifisert, såfremt vilkår for bruk av logo/sertifiseringsmerket oppfylles og markedsføringen begrenses til nivået på sertifiseringen. Vilkår for bruk av logo/sertifiseringsmerker sendes bedriften sammen med sertifikatet ved utsendelse.

Hva koster det?

Pris for sertifisering gis på forespørsel. Ved resertifisering, tilfaller det et resertifiseringsgebyr. Pris vil være avhengig av bedriftens størrelse.

Offentlig tilgjengelig informasjon

Som Teknisk kontrollorgan følger vi reglene som er nedfelt i direktiv om trykkpåkjent utstyr 2014/68/EU, og oppbevarer påkrevd og relevant informasjon om sertifiserte bedrifter og produkter. Norske myndigheter gis alle opplysninger om den sertifiserte enheten, når dette etterspørres. I slike tilfeller vil kunden bli informert. På anmodning, vil vi også opplyse om gyldigheten på enhetens sertifisering.

Tredjepartskontroll iht. §9 i Forskrift om håndtering av farlig stoff 

Som teknisk kontrollorgan hjelper vi også våre kunder med lovpålagt tredjepartskontroll. Vi kan hjelpe deg innen blant annet gassanlegg, kjøleanlegg og nybygg/ tilstandskontroll.