Vi har erfarne FT-IR operatører som kan utføre analyser av det dere ønsker å få analysert ved bruk av FT-IR. Vi har også et stort referansebibliotek som kan benyttes ved identifisering av ukjente stoffer. 

Hva er FT-IR?

Fourier transform infrarød spektroskopi (FT-IR) er en spektroskopisk metode. Den er godt egnet til å identifisere ukjente forbindelser. Den er best egnet til å analysere organiske forbindelser, men enkelte uorganiske forbindelser vil også la seg identifisere ved bruk av denne metoden.

Hva brukes FT-IR med ATR til?

FT-IR med ATR har flere ulike bruksområder. ATR-krystallen gjør at man har en stor frihet rundt hva slags type materialer man kan teste. Man har mulighet til å teste både faste stoffer, pulver og væsker. Den gjør også at analysene kan utføres rakt og effektivt.

Eksempler på oppgaver som kan utføres med FT-IR:

 • Fingerprinting i forbindelse med endt testing i henhold til NORSOK M-501, som dokumentasjon av materialet. 
 • Analysering og kategorisering som ledd i et kvalitetssikringssystem.
 • Gjøre før-og-etter analyser av stoffer dor å avdekke degradering av stoffene. 
 • Analyse av et ukjent stoff for å identifisere hva dette er. 
 • Sammenligning av et benyttet produkt med produktet som er bestilt i tilfeller hvor det er tvil om at riktig type produkt er benyttet.

Hva er fordelen med å få utført en analyse ved bruk av FT-IR med ATR hos Kiwa?

 • Vi har erfarne operatører som gjør raske og gode analyser.
 • ATR krystallen lar oss utføre analysen raskt og effektivt.
 • Vi har et stort referansebibliotek som kan hjelpe oss ved analyse av ukjente stoffer.
 • Ved analyse av uorganiske forbindelser har vi mulighet til å supplere med skanning elektronmikroskop (SEM) i kombinasjon med energidispersiv spektroskopi (EDS).

Hvilke begrensinger har metoden?

 • Vi har ikke mulighet til å analysere svært flyktige forbindelser ettersom man da ikke vil få kontakt med ATR-krystallen i tilstrekkelig lang tid til å få utført analysen.
 • Prøven som skal analyseres bør ideelt sett dekke ATR-krystallen og derfor være minimum 1,8 mm i diameter.
 • Hvis prøven er for lite gjennomtrengelig for infrarød stråling vil resultatene ikke bli optimale.