Som heiseier i borettslag/sameie står du ansvarlig for at anlegget er sikkerhetsmessig forsvarlig og at bruk ikke medfører fare for personskader. Ifølge Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 16.1 og 16.6 har eier av anlegget ansvar for at alle heiser, er i driftssikker stand, og at vedlikehold, ettersyn og reparasjoner blir utført av fagkyndig personell. 

For anlegg i private boliger stilles det krav om kontroll der det drives utleie eller virksomhet som inkluderer bruk av anlegget. 

Periodisk sikkerhetskontroll

Det er et krav at anlegget skal gjennomgå en sikkerhetskontroll minimum hvert andre år.

Kiwa er akkreditert for å utføre sikkerhetskontroller med dyktige og erfarne inspektører som har en tett dialog med kundene. Vi avtaler alltid kontrolltidspunkt før oppmøte og dokumentasjonen gjøres tilgjengelig i vår kundeportal kort tid etter at oppdraget er utført.

Vi kontrollerer:

  • Personheiser, rulletrapper og rullende fortau
  • Vareheiser og kombinerte vare-og personheiser 
  • Løfteplattformer og løftebord for persontransport
  • Lavfartsheiser, trappeheiser
  • Bilheiser / løfteplattformer for biler og automatiske garasjeanlegg

Kiwa utfører kontroller i henhold til Norsk Standard NS3810. Alle avvik i forhold til standarden rapporteres som mangel, andre opplysninger vi mener er av betydning, men som ikke bryter med regelverket, innrapporteres som en kommentar. Eier vil dermed få en god indikasjon på installasjonens generelle tilstand av en uavhengig tredjepart.

Rapportene publiseres i vår kundeportal, og sendes ifølge forskriften til nasjonalt installasjonsregister (NIREG) og til eier kort tid etter kontroll. Våre kontrollører legger ved bilder til rapporten der det er relevant. 

Alle typer kontroll

I tillegg til å være teknisk kontrollorgan er Kiwa akkreditert for å gjennomføre sikkerhetskontroller. Vi har dermed godkjenning for å utføre alle typer kontroll; foruten periodisk kontroll, kontroll etter modernisering/endring og ulykkesgransking, gjennomfører vi kontroll av nye installasjoner og typegodkjenning av nye og tilpassede enheter.