Å gjennomføre en GAP-analyse angir status for bedriftens HMS-arbeid i dag og påpeker viktige forbedringsområder for framtiden.

Hva er en GAP – analyse?

Ved en HMS GAP-analyse vurderes om bedriftens HMS-system er i samsvar med lovkrav, virksomhetens egne bestemmelser, beste praksis og/eller internasjonale standarder.

Gap-analysen gjennomføres ved gjennomgang av HMS-systemet med tilhørende dokumentasjon. Intervjuer av nøkkelpersonell kan være aktuelt for å avdekke gjeldende praksis.

Ved manglende samsvar, eller GAP mellom den ideelle situasjon og bedriftens HMS-arbeid, kan vi gi anbefalinger om hva som må på plass for å sikre etterlevelse.

Hva er fordelene med en HMS GAP-analyse?

HMS-/ Internkontrollforskriften pålegger alle virksomheter å jobbe systematiske med, og kontinuerlig forbedre sitt HMS-arbeid slik at målene i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen kan oppnås.

En GAP-analyse vil avdekke status i virksomhetens HMS-arbeid. Er arbeidet i samsvar med lover, krav og/eller ønsket standard? Fungerer HMS-arbeidet etter virksomhetens målsetninger? – Dette kan en GAP-analyse gi svar på. Resultatene fra GAP-analysen er et godt utgangspunkt for videre arbeid. GAP-analysen vil også påpeke områder med behov for forbedringsarbeid i bedriften både på kort og lang sikt og dermed være et beslutningsgrunnlag for ledelsen.

Gevinst av å gjennomføre HMS GAP-analyse:

 • Avdekke status som grunnlag for forbedring av bedriftens HMS-prestasjoner og sikre måloppnåelse
 • Tilfredsstille lovkrav
 • Tilfredsstille forventninger hos ledere, medarbeidere, kunder, leverandører og samfunn
 • Sikre forsvarlig drift i forhold til særlig viktige lovkrav
 • Forbedring av samlede resultater i bedriften
 • Unngå pålegg fra myndigheter ved tilsyn

Hva kan Kiwa hjelpe din bedrift med?

 • Planlegge og gjennomføre HMS GAP-analyse i forhold til bedriftens bestilling
 • Utarbeide rapport med resultater som angir tilfredsstillende resultat eller GAP (manglende samsvar) i forhold til ønsket situasjon
 • Bistå bedriften med å utarbeide nødvendige tiltak der det er avdekket GAP i forhold til lovverk, standarder eller beste praksis
 • Bistå ved forbedring og utvikling av bedriftens styringssystem for HMS
 • Bistå med vedlikehold, oppdatering og revisjoner av HMS-arbeidet

Hvorfor velge Kiwa

 • Vi har erfarne og effektive rådgivere med lang praktisk erfaring fra gjennomføring av GAP-analyser og annet HMS-arbeid
 • Kiwa har lang tradisjon for å være en solid støttespiller for små og større bedrifter i utvikling av styringssystemer for HMS og oppfølging av dette arbeidet