I henhold til forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontroll) må alle bedrifter systematisk overvåke internkontrollen sin. Dette kan gjennomføres som intern revisjoner. For å bidra til effektive og virkningsfulle revisjoner er det viktig med revisjonskompetanse og erfaring som revisor. Dersom din bedrift ikke har egne medarbeidere som har revisjonskompetanse, kan erfarne revisorer fra Kiwa være et lønnsomt alternativ.

Hva er HMS intern revisjon?

En HMS intern revisjon er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess hvor bl.a. etterlevelsen av det systematiske HMS-arbeid blir vurdert.

Hensikten med gjennomføring av HMS-revisjoner er å avdekke områder og forhold i bedriften hvor det er behov for forbedringer. Effektive og virkningsfulle revisjoner er derfor et nyttig virkemiddel for å øke bedriftens prestasjoner og bidra til kontinuerlig utvikling og forbedring.

En HMS-intern revisjon bør ha et avgrenset omfang, vi anbefaler heller flere små revisjoner enn få store. Dette bør bedriften ta stilling til i forbindelse med utarbeidelse av et revisjonsprogram.

Hva er fordelen med å utføre HMS-revisjoner?

 • Avdekke behov for forbedringer
 • Vurdere om HMS-systemet tilfredsstiller myndighetens krav
 • Avdekke om HMS-systemet et effektiv for å nå bedriftens HMS-mål
 • Vurdere grad av etterlevelse og behov for å revidere HMS-dokumentasjon og HMS-rutiner

Hva kan Kiwa hjelpe min bedrift med?

 • Vi kan påta oss rollen som revisjonsleder, medrevisor og/eller fagrevisor i et revisjonslag.
 • Planlegging av revisjoner i et langsiktig perspektiv skal forankres i et revisjonsprogram, vi kan bistå med råd og veiledning i forbindelse med utarbeidelse av revisjonsprogrammet 
 • Gi veiledning og støtte i forberedelser og gjennomføring av revisjoner
 • Være ansvarlig for forberedelser, gjennomføring og rapportering av revisjoner

Hvorfor velge Kiwa?

 • Vi har erfarne rådgivere med lang praktisk erfaring med gjennomføring av revisjoner innenfor HMS samt de internasjonale standardene ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (arbeidsmiljø)
 • Revisjonen forberedes og gjennomføres i tett dialog med nøkkelpersoner i bedriften
 • Effektiv gjennomføring og rapportering fra revisjonen
 • Revisjonsrapporten foreligger innen en uke

Bedriftsinternt kurs: Revisjon i henhold til ISO 19011

Dersom din bedrift ønsker å ha egen medarbeider med revisorkompetanse er vårt populære revisjonskurs et godt alternativ. Ta kontakt for å få et skreddersydd kurstilbud.