Hva er ISO 45001?

Hensikten med ISO 45001 er å gi bedrifter et godt verktøy for å lede og styre sitt arbeidsmiljø, og gjennom dette forebygge og redusere jobbrelatert sykdom, skade og død.

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS er akkreditert og kan utstede akkrediterte sertifikater etter NS-ISO 45001:2018. 

ISO 45001 erstatter OHSAS 18001

Kiwa har levert akkreditert sertifisering etter OHSAS 18001 i over 10 år. Kiwa har også bidratt aktivt i arbeidet med ISO 45001 gjennom deltakelse i nasjonal komité og den internasjonale ISO-prosjektkomiteen. Vi har altså lang erfaring med tidligere standard, ny standard og forskjellene mellom dem. 

Er din bedrift sertifisert iht. OHSAS 18001? ISO 45001 erstatter den mye brukte britiske standarden. Fristen for overgang fra OHSAS 18001 til ISO 45001 er 12. mars 2021. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om overgangen. 

Overgang til NS-ISO 45001:2018

International Accreditation Forum (IAF) har publisert krav og retningslinjer for hvordan en eksisterende OHSAS 18001:2007-sertifisering kan oppdateres til ISO 45001:2018. 

ISO 45001-standarden ble lansert våren 2018. OHSAS 18001:2007 fikk status som «trukket tilbake», men det ble gitt en periode på 3 år for overgang til ISO 45001. Overgangsperioden startet 12. mars 2018. Sertifikater etter OHSAS 18001:2007 vil ikke være gyldige etter 12. mars 2021.

Overgangen vil kreve ytterligere revisjonstid utover allerede planlagte revisjonsaktiviteter. 

Det vil normalt være nødvendig å gjennomføre en trinn 1-revisjon for å sikre at det sertifiserte ledelsessystemet er i samsvar med de nye kravene. Dette kan gjennomføres i forbindelse med årlige revisjoner og eller resertifiseringer. Kontakt Kiwa for detaljert planlegging. 

  • Siste anledning til sertifisering eller resertifisering etter OHSAS 18001:2007 var 12. mars 2020.
  • Alle revisjonsaktiviteter etter 12. september 2020 vil bli gjennomført etter ISO 45001:2018. 
  • Dersom overgang til ISO 45001:2018 ikke er fullført innen overgangsperiodens utløp 12. mars 2021, vil det være nødvendig med en komplett ny sertifiseringsprosess. 


Hvorfor bør norske bedrifter ta i bruk ISO 45001?

Globalt er det estimert at 6300 dør hver dag på grunn av arbeidsrelaterte skader eller sykdommer. I Norge (2018) omkom 37 personer, ifølge SSB. Disse dødsfallene har medført enorm menneskelig smerte og samfunns- og bedriftsøkonomiske kostnader. I tillegg kommer alle skader og uhell som fører til smerte og tap av muligheter.

I mange tilfeller er det behov for at bedriften kan dokumentere sine prestasjoner innen arbeidsmiljø. Flere nasjonale og internasjonale virksomheter krever sertifisering. En internasjonalt akseptert standard kan gi mulighet til å sammenligne bedrifters prestasjoner på tvers av landegrenser og nasjonale regler.

Bedriften kan stille krav til sine leverandører om at de skal etterleve arbeidsmiljøstandarden.

Prinsippene i standarden legger til rette for et effektivt forbedringsarbeid som bidrar til et godt arbeidsmiljø og ivaretakelse av risikoforholdene for egne ansatte og andre relevante parter.

Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften stiller krav til at alle norske virksomheter arbeider systematisk med arbeidsmiljø. ISO 45001 har krav til bruk av noen særskilte styringsprinsipper som kan gå utover nasjonalt lovverk. Dette gjelder for eksempel arbeidsmiljøpolitikk, samsvarsvurdering og ledelsens gjennomgåelse. Standarden inneholder også et tydelig krav til involvering av de ansatte og deres representanter.

Det kan også være vanskelig å sikre at bedriftens internkontroll virker i samspill med de andre ledelsesverktøyene. ISO 45001 er utviklet slik at den er forenlig med prinsipper og logikk i standardene for kvalitetsledelse og ytre miljøledelse.

ISO 45001 bidrar å sikre at bedriften overholder lover og regelverk i tillegg til andre forpliktelser.

Hvordan komme i gang?

Vi anbefaler en gjennomgang av det eksisterende internkontrollsystemet, dets virkning og hensiktsmessighet. Vurder om det er forankring i øverste ledelse for å forbedre ledelse av arbeidsmiljø. Involver vernetjeneste, bedriftshelsetjeneste, ansatte og tillitsvalgte for å vurdere å gjennomføre prinsippene i ISO 45001. Vurder eventuelle markedsmessige fordeler ved å ta i bruk standarden.

Gjennomgå standardens innhold og krav. Les gjerne standardens vedlegg A for å øke forståelsen. Gjennomfør en gapanalyse for å avdekke om kravene er oppfylt, og iverksett nødvendige tiltak. Vurder behov for eksterne bidrag til dette. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon om standarden.

Kontakt Kiwa dersom du ønsker et akkreditert bevis for at standardens krav er oppfylt.

Hvorfor akkreditert sertifikat?

Ved å inneha akkrediteringer beviser vi at våre systemer og våre revisorer oppfyller strenge krav til dokumentasjon, tidsberegninger og ikke minst kompetanse. Disse kravene er angitt i ISO 17021 og tilhørende tillegg. I tillegg oppfyller vi krav angitt av NA (Norsk Akkreditering), EA (European Accreditation) og IAF (Internasjonal Accreditation Forum). Dette sikrer at sertifikater utsted av Kiwa er verdifulle og internasjonalt anerkjente.

Vi legger også vekt på hvordan bedrifter og organisasjoner kan ha intern nytte av en sertifiseringsprosess. Vi gjør dette gjennom å sikre at revisorer som besøker dere har faglig tyngde og forståelse, selvstendig ledererfaring og omfattende kompetanse angående arbeidsmiljøledelse. Ved å bruke vår kompetanse og forståelse for prosessene i bedriften kan vi bidra til å sette søkelys på forbedringsmuligheter, også utover minstekrav i standarden.