Hva er ISO 45001?

ISO 45001 blir verdens første ISO-standard for arbeidsmiljø. Hensikten med den standarden er å gi bedrifter et godt verktøy samt sikre at de har gode prosesser for å redusere jobbrelatert sykdom, skade og død.

Kiwa har bidratt aktivt i arbeidet med deltakelse i nasjonal komité og internasjonalt i ISO-prosjektkomiteen.

ISO 45001 erstatter OHSAS 18001

Er din bedrift sertifisert iht. OHSAS 18001? ISO 45001 erstatter den mye brukte britiske standarden.  Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om overgangen.

Kiwa har levert akkreditert sertifisering etter OHSAS 18001 i snart 10 år. Gjennom dette har vi lang erfaring med tidligere standard, ny standard og eventuelle forskjeller.

Overgang fra OHSAS 18001:2007

International Accreditation Forum (IAF) har publisert krav og retningslinjer for hvordan en eksisterende OHSAS 18001:2007 sertifisering kan oppdateres til ISO 45001:2018.

OHSAS 18001:2007 har status som “trukket tilbake”, men det gis en periode på 3 år for overgang til ISO 45001. Overgangsperioden startet 12. mars 2018. Sertifikater etter OHSAS 18001:2007 vil ikke være gyldige etter 12. mars 2021.

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS er akkreditert og kan utstede akkrediterte sertifikater etter ISO 45001:2015. 

Overgang fra OHSAS 18001:2007 til ISO 45001:2018 vil kreve ytterligere revisjonstid utover allerede planlagte revisjonsaktiviteter. 

Det vil normalt være nødvendig å gjennomføre en trinn 1 revisjon for å sikre at det sertifiserte ledelsessystemet er i samsvar med de nye kravene. Dette kan gjennomføres i forbindelse med årlige revisjoner og eller resertifiseringer. Kontakt Kiwa for detaljert planlegging. 

Sertifisering og resertifisering etter OHSAS 18001:2007

  • Siste anledning til sertifisering eller resertifisering etter OHSAS 18001:2007 er 12. mars 2020.

Årlige oppfølgingsrevisjoner

  • Alle revisjonsaktiviteter etter 12. september 2020 vil bli gjennomført etter ISO 45001:2018. 

Dersom overgang til ISO 45001:2018 ikke er fullført innen overgangsperiodens utløp 12. mars 2021, vil en komplett ny-sertifiseringsprosess være påkrevet. 

Hvorfor bør norske bedrifter ta i bruk ISO 45001?

Globalt er det estimert at 6300 dør hver dag på grunn av arbeidsrelaterte skader eller sykdommer. I Norge (2016) omkom 25 personer, noe som har medført enorm menneskelig smerte og samfunns- og bedriftsøkonomiske kostnader. I tillegg til dette kommer alle skader og uhell som medfører smerte, tap og tapte muligheter.

Mange nasjonale og internasjonale virksomheter setter krav til sertifisering og at bedriften kan dokumentere sine prestasjoner innen arbeidsmiljø. En internasjonalt akseptert standard kan gi mulighet til å sammenligne bedrifters prestasjoner på tvers av landegrenser og nasjonale regler.

Bedriften kan stille krav til sine leverandører om at de skal etterleve arbeidsmiljøstandarden.

Prinsippene og kravene i standarden legger til rette for et effektivt forbedringsarbeid som bidrar til et godt arbeidsmiljø og ivaretakelse av risikoforholdene for egne ansatte og andre relevante parter.

Alle bedrifter i Norge må jobbe systematisk med arbeidsmiljø i tråd med HMS-/internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven. ISO 45001 har krav til bruk av noen særskilte styringsprinsipper som kan gå utover nasjonalt lovverk. Dette gjelder for eksempel arbeidsmiljøpolitikk, samsvarsvurdering og ledelsens gjennomgåelse. Standarden har også en tydelig forventning og krav til involvering av de ansatte og deres representanter.

Det kan også være vanskelig å sikre at internkontrollen virker i samspill med de andre ledelsesverktøyene som bedriften bruker. ISO 45001 er utviklet slik at den er forenlig med prinsipper og logikk i standardene for kvalitetsledelse og ytre miljøledelse.

ISO 45001 kan bidra til at bedriften sikrer overholdelse av lover og regler samt andre forpliktelser.

Hvordan komme i gang?

Vi anbefaler at en gjennomgår eksisterende internkontrollsystem, dets virkning og hensiktsmessighet. Vurder om det er forankring i øverste ledelse for å forbedre ledelse av arbeidsmiljø. Involver ansatte og deres representanter for å vurdere å implementere prinsippene i ISO 45001. Vurder eventuelle markedsmessige fordeler ved å ta i bruk standarden.

Gjennomgå standardens innhold og krav. Les gjerne standardens vedlegg A for å øke forståelsen. Gjennomfør en gapanalyse for å avdekke om kravene er oppfylt, og iverksett nødvendige tiltak. Vurdere behov for eksterne bidrag til dette. Kontakt oss gjerne angående tilgang til standard eller ytterligere informasjon.

Ønsker en et akkreditert bevis for at standardens krav er oppfylt kontaktes Kiwa.

Hvorfor akkreditert sertifikat?

Ved å inneha akkrediteringer beviser vi at våre systemer og våre revisorer oppfyller strenge krav til dokumentasjon, tidsberegninger og ikke minst kompetanse. Disse kravene er angitt i ISO 17021 og tilhørende tillegg. I tillegg oppfyller vi krav angitt av NA (Norsk Akkreditering), EA (European Accreditation) og IAF (Internasjonal Accreditation Forum). Dette sikrer at sertifikater utsted av Kiwa er verdifulle og internasjonalt anerkjente.

Vi legger også vekt på hvordan bedrifter og organisasjoner kan ha intern nytte av en sertifiseringsprosess. Vi gjør dette gjennom å sikre at revisorer som besøker dere har faglig tyngde og forståelse, selvstendig ledererfaring og omfattende kompetanse angående arbeidsmiljøledelse. Ved å bruke vår kompetanse og forståelse for prosessene i bedriften kan vi bidra til å sette fokus på muligheter til forbedring, også utover minstekrav i standarden. Se gjerne vår referanseliste.