Kommunesektoren preges av stort ansvar for hvordan velferdsgodene våre blir produsert. Pleie- og omsorgssektoren er en av de største tjenesteområdene innenfor offentlig tjenesteyting. Krav om å være mest mulig effektive med de ressursene man har til rådighet kan imidlertid oppleves som å gå på bekostning av tilstrekkelig og forsvarlig omsorg og pleie. Så hvordan kan Lean bidra til å bedre dette?

Når vi har begrensede ressurser handler det om å få mest mulig ut av de ressursene vi har. Vi må gjøre de riktige tingene på riktig måte. 

Lean handler dypest sett om å skape verdi for den som er mottaker av en tjeneste eller vare. I pleie og omsorgsektoren betyr det brukeren eller pasienten. I praksis betyr dette at vi setter brukeren eller pasienten i fokus, og jobber hver dag for å bli litt bedre enn vi var i går.

Gevinster av å jobbe målrettet med Lean i omsorgssektoren

 • Mer tid til hver enkelt pasient
 • Raskere rapportering mellom skift
 • Mer ro rundt måltidsavvikling
 • En mer oversiktlig og strukturert arbeidsplass
 • Mer engasjerte medarbeidere

Hvordan vi kan bistå din organisasjon

 • Vi har erfarne rådgivere med praktisk erfaring fra Lean i offentlig tjenesteyting, herunder konkret erfaring med innføring av Lean-prinsipper i sykehjem
 • Vi kan bidra med opplæring og kursing av nøkkelpersonell
 • Vi kan gi veiledning og støtte i forberedelser og gjennomføring av arbeidet

Vi har god erfaring med bruk av følgende metoder og verktøy i pleie- og omsorgssektoren: 

 • 5S: En enkel og praktisk tilnærming til Lean og forbedringsarbeid. Vi sorterer, setter ting i system og standardiserer de gode løsningene. Vi oppnår raske resultater som motiverer til fortsatt forbedringsarbeid. Medarbeiderne driver arbeidet fremover og bidrar aktivt inn i arbeidet. 
 • Verdistrømsanalyse: Ved å kartlegge prosessene våre kan vi på en enkel måte identifisere hvor vi har forbedringsmuligheter og hvor vi bør fokusere innsatsen. Her kan vi forvente å finne både små og større områder for forbedring.
 • Innføring av tavler som styringsverktøy for å lette rapportering og gjøre det enklere å holde oversikt over måloppnåelse, bemanning og fremdrift i forbedringsarbeidet.