Å etablere et styringssystem for HMS innebærer at din bedrift på en enklere måte kan sikre at en etterlever krav i HMS-/Internkontrollforskriften og i annen HMS-lovgivning på en tilfredsstillende måte. Et velfungerende styringssystem for HMS skal bidra til kontinuerlig forbedring av bedriftens HMS-prestasjoner.

Hvorfor etablere styringssystem for HMS-internkontroll?

HMS-Internkontrollforskriften pålegger alle virksomheter å jobbe systematiske med, og kontinuerlig forbedre sitt HMS-arbeid slik at målene i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen kan oppnås.

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve kravene. Internkontrollforskriften § 5, pkt. 1-8 angir omfang av internkontrollsystemet og krav til dokumentasjon.

For å styre HMS-arbeidet i virksomheten er det gunstig å etablere et system som kan sikre målrettet gjennomføring av arbeidet, og sørge for etterlevelse av lovens krav.

Systematisk HMS-arbeid deles ofte inn i fire faser: Planlegge - Utføre - Følge opp - Forbedre. De fire fasene skal bidra til systematikk i gjennomføringen og kontinuerlig forbedring av arbeidet.

Bortsett fra virksomheten selv, vil myndigheter, kunder, leverandører og samfunn kunne ha interesse av virksomhetens styringssystem for HMS og hvordan dette blir fulgt opp.

Gevinst av å etablere styringssystem for HMS

 • Forbedring av bedriftens HMS-prestasjoner og sikre måloppnåelse
 • Tilfredsstille lovkrav
 • Sikre en helsefremmende arbeidsplass
 • Redusere ulykker og sykefravær
 • Sikre et fungerende avvikssystem
 • Bidra til forsvarlig avfallshåndtering
 • Minst mulig miljøbelastning (forurensing, farlig avfall)
 • Tilfredsstille forventninger hos ledere, medarbeidere, kunder, leverandører og samfunn
 • Forbedring av samlede resultater i bedriften
 • Unngå pålegg fra myndigheter ved tilsyn

Hva kan Kiwa hjelpe med?

 • GAP-analyse: Fastlegge status i bedriftens HMS-arbeid i forhold til HMS-lovgivningen
  • Oversikt over lovverk som gjelder for virksomheten, og spesielt de krav som er særlig viktige
  • Rutiner for informasjon og opplæring av ansatte
  • Rutiner for medvirkning fra arbeidstakerne
  • Rutiner for å utarbeide tydelige mål for HMS-arbeidet
  • Oversikt over organisasjonen med ansvar, myndighet og oppgaver i HMS-arbeidet
  • Rutine for kartlegging av farer, risikovurderinger og utarbeide handlingsplaner
  • Rutine for å avdekke manglende oppfølging av lovkrav – System for avvikshåndtering
  • Rutine for systematisk overvåkning og internkontroll av styringssystemet for HMS, dvs. HMS-internrevisjon
 • Tilgang til eksempler og maler for utarbeidelse av styrende dokumentasjon
 • Bistå med implementering av systemet, med vedlikehold, oppdatering og revisjoner av HMS-arbeidet
 • Veiledning og opplæring av nøkkelpersonell
 • Bistå med risikovurderinger og utarbeidelse av HMS-mål
 • Prosjektledelse for utarbeidelse og igangsetting av styringssystem for HMS

Hvorfor velge Kiwa?

 • Vi har erfarne og effektive rådgivere med praktisk erfaring fra utvikling av styringssystemer for HMS iht. Internkontrollforskriften
 • Kiwa har lang tradisjon for å være en solid støttespiller for små og større bedrifter i utvikling av styringssystemer for HMS og oppfølging av dette arbeidet

Bedriftsinterne kurs 

Kiwa kan tilby ulike bedriftsinterne kurs som kan bidra til HMS-opplæring i virksomheten og dermed sikre etterlevelse av styringssystemet for HMS og at krav i HMS-lovgivningen blir oppfylt.

Noen aktuelle kurs:

 • HMS for ledere
 • HMS-ledelse – Hvordan lykkes med HMS-ledelse
 • Grunnopplæring i arbeidsmiljø
 • HMS-kurs – Innføring i krav til systematisk HMS-arbeid og hvordan en kan bygge og iverksette HMS-system
 • Risikovurdering
 • Avvikshåndtering
 • Lean og HMS