CLP-regelverket sier at stoffers fareklassifisering og merking skal meldes til ECHA. Meldingen skal sendes innen en måned etter omsetning, og skal ved eventuelle endringer oppdateres. Hensikten er at produsenter og importører på sikt skal bli enige om en felles klassifisering og merking. 

Hvilke stoffer krever melding? 

 • Registreringspliktige stoffer 
 • Stoffer som er klassifisert som farlige i henhold til CLP 
 • Stoffer som bidrar til fareklassifisering av stoffblandinger 

Hvem er ansvarlig for å sende inn meldingen?

Produsenter og importører av meldepliktige stoffer som føres ut på markedet.

Hvilket format skal meldingen ha? 

Du kan sende inn meldingen direkte ved hjelp av verktøyet REACH-IT, eller ved å benytte programmet IUCLID. Følgende opplysninger skal med:

 • Identiteten til virksomheten og stoffet 
 • Klassifisering av stoffet i henhold til CLP
 • Spesifikke konsentrasjonsgrenser eller M-faktorer relatert til klassifiseringen 
 • Merkeelementer for stoffet 

Hva kan Kiwa hjelpe din bedrift med?

 • Avklare om det er krav til melding
 • Selve innmeldingen av stoffers klassifisering og merking til ECHA
 • Rådgivning rundt andre krav i REACH og CLP
 • Pre-registrering og registrering av stoffer