Hva kan vi hjelpe med?

 • Vi kan hjelpe dere med å imøtekomme nye krav til rapportering av samfunnsansvar og bærekraft. Det vil si rapportering av bedriftens arbeid med arbeidstakerrettigheter og arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, menneskerettigheter, sosiale forhold, ytre miljø og anti korrupsjon.
 • Kartlegge om, og hvordan dere har implementert arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft i forretningsstrategier, i daglig drift og i forhold til relevante interessenter
 • Vurdering av risiko og muligheter i forhold til samfunnsansvar og bærekraft, samt prioriteringer i denne sammenheng
 • Bidra til å klargjøre mål og måleindikatorer for å sikre ønsket prestasjonsnivå og kontinuerlig forbedring
 • Bistå med forslag til systematisk arbeid og oppfølging for å sikre kunnskapsgrunnlag før neste års evaluering av resultat og utarbeidelse av årsberetning
 • Gjennomføre bedriftsinterne kurs og annen opplæring

Gevinst for dere?

 • Vise at bedriften etterkommer nye lovkrav for innhold i årsberetning
 • At arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft er en integrert del av bedriftens strategi og forretningsprosesser
 • At retningslinjer, prinsipper og prosedyrer for arbeidet er klargjort
 • Være mer bevisst på risikovurderinger i forhold til samfunnsansvar og bruk av muligheter til å forbedre prestasjonen
 • At arbeidet følges opp gjennom året ved bruk av relevante måleindikatorer for å sikre måloppnåelse
 • At rapportering av finansielle og ikke-finansielle forhold integreres for at brukere av slik informasjon får bedre oversikt over bedriftens resultater
 • God rapportering av samfunnsansvar kan gi økt konkurransekraft og interesse fra nye investorer, og bedre tilgang på kompetente arbeidstakere
 • Økt kompetanse internt i bedriften
 • Bedrifter som viser sitt samfunnsansvar og som jobber aktivt med bærekraftig tar ansvar for framtiden, og dette kan bidra til å sikre videre drift
 • Bedriften er med i en felles «fremtidsdugnad» for å imøtekomme klimamål og FNs bærekraftmål

Kiwas erfaring

 • Vi har erfarne rådgivere med praktisk erfaring fra arbeid med ulike områder relatert til samfunnsansvar og bærekraft, blant annet: relevant lovverk, med HMS og arbeidsmiljø (ISO 45001), ytre miljø (ISO 14001), samfunnsansvar (ISO 26000), kvalitet (ISO 9001), risikovurderinger (ISO 31000) og revisjoner (ISO 19011).
 • Vi kan veilede og støtte i planlegging og gjennomføring av arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft
 • Vi kan bistå med opplæring og kursing av nøkkelpersonell

Ta kontakt for rådgivning og bedriftinterne kurs.