Å utarbeide oversikt over HMS-lover for din bedrift vil danne et viktig grunnlag for planleggingen av det systematiske HMS-arbeidet, og det vil imøtekomme krav i HMS-/Internkontrollforskriften som gjelder for alle bedrifter. 

Hva sier HMS-/Internkontrollforskriften?

HMS-/Internkontrollforskriften § 5 pkt 1) fastlegger at alle virksomheter skal: «sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten».

Dette betyr at du til enhver tid skal vite hvilke lovkrav som gjelder for din virksomhet innen HMS, og ha oversikt over hvordan virksomheten etterlever disse.

Myndigheter, tilsynsorgan, kunder, leverandører og samfunn vil også være interessert i at virksomheten har oversikt på dette området.

Hvorfor bør bedriften ha oversikt over HMS-lovgivningen?

HMS-lover og forskrifter angir rammeverket for det systematiske HMS-arbeidet i bedriften. Hvilke lover og hvilke krav gjelder? Er det noen særlig viktige krav? – Dette må bedriften ha oversikt over for å sikre at en arbeider i samsvar med HMS-regelverket og kan tilfredsstille de krav som stilles. Ved å være kjent med HMS-lovene har bedriften et godt utgangspunkt for å jobbe systematisk for å oppnå gode og sikre HMS-forhold.

Gevinst av oversikt over HMS-lover:

 • Forbedring av bedriftens HMS-prestasjoner og sikre måloppnåelse
 • Tilfredsstille lovkrav
 • Sikre forsvarlig drift i forhold til særlig viktige lovkrav
 • Tilfredsstille forventninger hos ledere, medarbeidere, kunder, leverandører og samfunn
 • Forbedring av samlede resultater 
 • Unngå pålegg fra myndigheter ved tilsyn 

Hva kan Kiwa hjelpe din bedrift med?

 • Bidra med HMS-regelhjelp ved å kartlegge lovkrav og utarbeide oversikt over gjeldende HMS-lovgivning for bedriften med fokus på særlig viktige lovkrav
 • Sørge for at lovoversikten er regelmessig oppdatert, iflg. avtalt frekvens
 • Bistå med å vurdere konsekvenser av lovendringer for virksomheten og med å utarbeide tiltak i forhold til endringene
 • Bistå i det systematiske HMS-arbeidet for å sikre etterlevelse av lovkrav
 • Utarbeide styrende dokumentasjon og hensiktsmessige prosedyrer
 • Bistå med vedlikehold, oppdatering og revisjoner av HMS-arbeidet

Hvorfor velge Kiwa ?

 • Vi har erfarne og effektive rådgivere med oppdaterte kunnskaper innen HMS-lovgivning og med lang praktisk erfaring fra HMS-arbeid
 • Kiwa har lang tradisjon for å være en solid støttespiller for små og større bedrifter i utvikling av styringssystemer for HMS og oppfølging av dette arbeidet