For å oppfylle myndighetskravene rundt anlegg med stoffmengder som overstiger verdiene i Storulykkeforskriften kreves det risikovurdering av anlegg. Denne risikovurderingen kan være i henhold til NS 5814, men skal oppfylle kravene til hensynssoner og akseptkriterier gitt av myndighetene.

Typiske elementer vil være en vurdering av scenarier som kan oppstå ved anlegget, og hvilke ringvirkninger dette vil ha for 1. person, 2.person og 3.person ved anlegget. Det defineres også 3 soner: Indre, midtre og ytre sone.

Kiwa kan bistå i forbindelse med gjennomføring av QRA og spredningsanalyser. Vi utfører risikoanalysen, foretar spredningsberegninger med anerkjent programvare for QRA.