REACH er et omfattende europeisk regelverk for kjemikalier. Hensikten med regelverket er bedre tilgang til informasjon om kjemikalier, og alle som produserer, importerer eller bruker kjemikalier vil i større eller mindre grad møte krav fra REACH. 

Noen av de viktigste kravene i REACH

 •  Produsenter og importører må registrere kjemiske stoffer som overstiger ≥ 1 tonn per år
 • De farligste stoffene må godkjennes av myndighetene før bruk
 • Stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøfarlige egenskaper kommer på kandidatlisten
 • Noen stoffer er underlagt begrensning på for eksempel bruk eller salg til forbruker 
 • Det er krav om et sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier 

Hva er fordelene med å etterleve REACH?

 • Økt sikkerhet for de som bruker kjemikaliene
 • Registrering og godkjenning kan medføre betydelige kostnader – vær føre var
 • Det skaper et godt omdømme og dere viser at bedriften tar HMS på alvor
 • Myndighetene kontrollere jevnlig at kravene etterleves

Hva kan Kiwa hjelpe din bedrift med?

 • Sikre at bedriften oppfyller alle forskriftskrav og blir «REACH compliant»
 • Kartlegge hvilke krav som gjelder og veilede i hvilke prosesser som må igangsettes
 • Leverandørkontakt for å sikre at de oppfyller sine REACH-forpliktelser
 • Registrering av stoffer
 • Avklare om stoffer er på kandidatlisten, krever godkjenning eller er underlagt begrensning
 • Utarbeide sikkerhetsdatablader