Alle gassanlegg er underlagt «Forskrift om håndtering av farlig stoff» og «Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer». Forskriftene krever at virksomheter med gassanlegg foretar en risikovurdering og at det utarbeides et eksplosjonsverndokument for hvert anlegg.

Kravene gjelder for alle delene av anlegget hvor gass håndteres. Det vil si hvor gass tilvirkes/utvinnes, oppbevares, behandles, transporteres og brukes.

Hvem er ansvarlig for risikovurdering og utarbeidelse av eksplosjonsverndokument?

 • Eiere av gassanlegg har hovedansvaret for at sikkerheten er på et akseptabelt nivå
 • Brukere av gassanlegg har ansvar for å opprettholde påkrevd sikkerhetsnivå og gjøre tiltak som forhindrer uregelmessigheter

Hva er en risikoanalyse?

Gjennom en risikoanalyse identifiseres uønskede hendelser som kan oppstå ved håndtering av brannfarlig og trykksatt stoff. Videre utredes konsekvensene som uønskede hendelser kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.
Utredningen av sannsynlighet og konsekvens danner grunnlaget for hvilke tiltak som må iverksettes for å avverge eller begrense konsekvensene ved en eventuell ulykke.

Hva er et eksplosjonsverndokument?

Eksplosjonsverndokumentet skal være et verktøy for å sikre virksomhetens ansatte, andre personer og materielle verdier mot farer relatert til eksplosiv atmosfære. I eksplosjonsverndokumentet kartlegges virksomhetens samlede bruk og håndtering av brann- og eksplosjonsfarlig stoff.

Eksplosjonsverndokumentet skal til enhver tid være oppdatert og særlig vise:

 • At eksplosjons-, brann- og reaksjonsfarlige stoff er blitt kartlagt og risiko iht. bruk og oppbevaring er vurdert
 • At sannsynlighets-/konsekvensanalyse synliggjør at risiko forbundet med håndtering av farlig stoff er på et nivå som kan aksepteres
 • At egnede tiltak vil bli iverksatt for å imøtekomme gjeldende forskriftskrav
 • Hvilke områder som er klassifisert i soner
 • Hvilke tiltak som kan iverksettes for å oppfylle forskriftskravene
 • At arbeidsplasser og utstyr (herunder alarminnretninger) utformes, brukes og vedlikeholdes på sikkerhetsmessig forsvarlig måte (iht. forskrift 608 – om bruk av verneutstyr)

Hva Kiwa kan hjelpe din bedrift med?

 • Risikoanalyser tilpasset anlegg for gassformig brensel
 • Utarbeidelse av eksplosjonsverndokument
 • Bistå bedriften med å analysere virksomhetens risikopotensiale og prioritere tiltak for å avverge uhell eller begrense konsekvensene ved en eventuell ulykke

Hvorfor velge Kiwa?

 • Kompetente rådgivere med lang erfaring innen energi og sikkerhet
 • 15 års erfaring fra kurs og rådgivning innen gass og gass-sikkerhet
 • Lang erfaring fra prosjektering av gassanlegg og kartlegging av risikoaspekter relatert til gassanlegg