Det kan være utfordrende å definere hva man skal være forberedt på og hvordan man faktisk skal forberede seg. Kiwa kan hjelpe deg og din bedrift med å bli bedre rustet til både å forutse og håndtere det framtiden måtte ha å by på.

Typiske elementer i risikoanalysen vil være kartlegging av uønskede hendelser inkludert årsaker til og konsekvenser av disse. Avslutningsvis gjennomføres risikoevalueringen hvor resultatene fra risikoanalysen sammenlignes med definerte risikoakseptkriterier for å identifisere og dokumentere risikoreduserende tiltak og anbefalinger.

ROS-analyse

Kiwa kan bistå i forbindelse med gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyser (ROS analyser). ROS-analysen innebærer en systematisk gjennomgang for å kartlegge risiko og sårbarhet knyttet til uønskede hendelser som kan inntreffe. Kartleggingen danner grunnlag for å identifisere og prioritere risikoreduserende tiltak, som enten kan være forebyggende eller beredskapsmessige.