Standarden kan bestilles hos Norsk Standard.

Følgende lokasjoner tilbyr sertifiseringsverksted med alle fasiliteter:

  • Kiwa Teknologisk Institutt, Stavanger
  • Hop kompetansesenter, Askøy-Bergen
  • Vitec, Verdal
  • OPUS, Drammen
  • • Wangen Sveis & kompetansesenter, Bergen

Kontakt oss dersom du ønsker å gjennomføre oppsveising i egen bedrift


Gyldighet - Krav til fornyelse - Spesielt for NS EN ISO 9606-1

Et NS EN ISO 9606-1 sveisesertifikat kan ha varierende gyldighet, dette avhenger hvilken avtale som er gjort ved sertifiseringsprøvingen. Ferdighetene til sveiseren skal verifiseres regelmessig, ved hjelp av én av følgende metoder:

a) Sveiseren skal prøves på nytt hvert 3. år, med en eksaminator tilstede fra sertifiseringsorganet. Sertifikatet kan ikke fornyes basert på dokumentasjon.

b) Hvert annet år skal to sveiseforbindelser prøves ved radiografiprøving, ultralydprøving eller destruktiv prøving og registreres. 
Sveiseforbindelsene må være utført i løpet av de siste 6 månedene i gyldighetsperioden. Akseptnivåene for uregelmessigheter skal være som angitt standardens punkt 7. Sveisen som prøves skal, bortsett fra for tykkelse og utvendig diameter, gjenskape de opprinnelige prøvingsbetingelsene. Prøvingene kan gjennomføres internt i egen bedrift og dokumenteres til eksaminator (representant fra sertifiseringsorgan) eller til sertifiseringsorganet. Basert på prøvingene og deres tilhørende rapporter, fornyer sertifiseringsorganet sveiserens godkjenning for ytterligere 2 år.

NB! For tredjeparts akkrediterte sertifikater skal alle fornyelser utføres av sertifiseringsorganet.

c) En sveisers godkjenning for ethvert sertifikat skal være gyldig så lenge det er bekreftet i samsvar med punkt 9.2 i standarden, og forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

- Sveiseren arbeider for samme produsent som han/hun er godkjent for, og som er ansvarlig for framstilling av produktet

- Produsentens kvalitetsprogram er verifisert i samsvar med NS-EN ISO 3834-2 eller ISO 3834-3

- Produsenten har dokumentert at sveisere har utført sveisearbeider med akseptabel kvalitet basert på utførelsesstandarder. 
Sveisene som ble inspisert skal bekrefte følgende betingelser: sveisestilling(er), sveisetype (FW, BW), materialmothold (mb) eller uten materialmothold (nb). 
 
Denne bekreftelsen fra arbeidsgiver, som må gjennomføres hvert annet år, er tilfredsstillende dokumentasjon til at sertifiseringsorganet kan fornye sveiserens godkjenning for ytterligere 2 år.

NB! For tredjeparts akkrediterte sertifikater skal alle fornyelser utføres av sertifiseringsorganet.

Veien til sertifikat

Eksaminatoren fra TI eller fra en av våre samarbeidspartnere er sertifiseringsorganets representant. Han/hun skal ivareta habilitet og bevitne at prosessene under eksaminering blir utført iht. gjeldende standard, rutiner og sveiseprosedyre som bedriften har fremlagt. Eksaminator skal være til stede før sveising påstartes, informere om kandidatens rettigheter og hva han/hun har lov til å gjøre med tanke på sliping, reparering, start/stopp i sveiselarver osv. Eksaminator skal innhente informasjon om kandidatens ID, dvs. navn, fødeland og fødselsdato. Eksaminator kan gi kandidaten mulighet til å sveise/lodde en ny prøve hvis første forsøk mislykkes. Eksaminator har rett til å avbryte eksaminering dersom han mener kandidaten ikke følger de anvisninger som er gitt i informasjonsskrivet, rutiner og sveiseprosedyrer, eller dersom kandidaten ikke viser tilstrekkelige kvalifikasjoner under eksaminering. I slike tilfeller vil kandidaten få beskjed om å trene ytterligere før ny eksaminering kan finne sted.

Gyldighet og krav til fornyelse av sertifikat

Et sveisesertifikat er gyldig i 2 år, forutsatt at sertifikatet blir oppdatert av sveisekoordinator hver 6. måned. Man kan få forlengelse av sertifikatet for 2 nye år, forutsatt at dokumentasjon iht. relevant standard fremlegges eksaminator/sertifiseringsorganet. For buttsveis (BW) kreves det 2 volumetriske kontroller (røntgen/ultralyd) over de siste 6 månedene, eller en for hver av de to siste seksmåneds-periodene. Sertifikatet skal være påtegnet 4 ganger av bedriftens sveisekoordinator før fornyelse.

Konvertering fra andre sertifiseringsorgan

Det kommer innskjerpende krav til konvertering av sertifikater mellom sertifiseringsorganene, inntil kravene er harmonisert mellom organene og godkjent av Norsk akkreditering konverterer ikke TI sertifikater fra andre organer.