Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og veiledninger krever at slokketeknisk personell skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende. For å imøtekomme disse kravene, har Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd bidratt til at det er etablert en sertifiseringsordning. Grunnlaget er lagt i nye FG-regler for automatiske slokkesystemer - (FG-900) sertifisering av personell.

Ordningen er opprettet for å sikre at slokketeknisk personell har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i faget, og kan dokumentere dette overfor kunder, myndigheter og foretak.

Grunnlaget for å bli sertifisert er relevant grunnkompetanse og dokumentert relevant praksis, samt bestått eksamen i henhold til disse regler.

Kiwa tilbyr sertifisering som dekker kravene i FG-900.

Sertifiseringsprosessen

Detaljene rundt sertifiseringsprosessen finner du i FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER, Sertifisering av personell FG-900. Den kan lastes ned på nettsidene til Finans Norge.

Gyldighet – krav til fornyelse

Sertifikatene har følgende gyldighet:

  • FG-900 Utførende – 5 år
  • FG-900 Prosjektering – 5 år
  • FG-900 Kontroll – 5 år

For fornyelse/resertifisering må du fremlegge dokumentasjon etter krav gitt i normen.

Søknadsskjema og vedlegg

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske å mellomlagre pdf'ene på egen maskin. 

Følgende to skjemaer må fylles ut:

Ved resertifisering, benyttes understående skjema til å dokumentere praksis: