Obligatoriske inspeksjoner

Kravet til kontroll av trykkpåkjent utstyr utført av en uavhengig instans er hjemlet i Forskrift om håndtering av farlig stoff, og gjelder såvel nytt som brukt, ombygd og flyttet utstyr.

Eiere og brukere av slikt utstyr er pålagt å sørge for at utstyr og anlegg er kontrollert i henhold til forskriften. Det skal foretas ferdigkontroll før anlegget blir satt i drift, og det må gjennomføres periodisk tilstandskontroll for å kontrollere tilstanden til utstyret, kvalifikasjonene til operatører og selskapets rutiner for drift, kontroll og sikkerhetskontroll. 

Kiwa er også godkjent for ferdigkontroll og tilstandskontroll på storulykkebedrifter, hvor det stilles særskilt strenge krav til hvem som kan utføre slike kontroller. 

For å sikre at kravene i europeiske direktiver og nasjonale forskrifter blir oppfylt, skal alle inspeksjoner utføres av inspektører med relevant kunnskap og erfaring. Men en inspeksjon handler ikke bare om å overholde forskrifter. En erfaren inspektør kan avsløre feil og mangler, og dermed bidra til forbedret produksjon og økt produktkvalitet.

Fordeler med inspeksjon fra Kiwa

  • Redusert risiko for skade på personell og miljø
  • Økt operativ tilgjengelighet
  • Et godt grunnlag for planlegging av vedlikehold og investeringer
  • Høy teknisk kompetanse, god service og god geografisk dekning

Se det usynlige og forberede for det uventede

Inspeksjoner og kontroller ivaretar sikkerheten til medarbeidere, produksjon, eiendeler og miljøet. Informasjonen som framkommer er svært verdifull i forbindelse med daglig vedlikehold, og gir et tidlig varsel om mulige framtidige problemer. Dermed kan man unngå uforutsette kostnader eller i verste fall uventet driftsstans og ulykker.