Fornyelse av sertifikat

Kursene i Kvalitetslederskolen og Miljølederskolen er godkjent av Norsk Sertifisering AS som del av grunnlaget for å bli EOQ-sertifisert. Sertifikatene er gyldige i 3 år og må deretter fornyes. Ett av kravene til fornyelse er at du har minst én dag godkjent opplæring i perioden. Målet er faglig påfyll og oppdatering. Vi har to godkjente oppdateringskurs.

For Kvalitetsledere (QM): 

  • KV8 Revisjonsledelse

For Kvalitetsrevisorer (QA) og Revisjonsledere (QLA): 

  • Oppfriskningskurs for revisorer  -  dagskurs

For Miljøledere (ESM):

  • KV8 Revisjonsledelse

Krav til fornyelse:

Fornyelse av sertifikater kan skje 6 måneder før eller etter utløpsdato. Det nye sertifikatet får da gyldighetsdato 3 år fra den dagen det forrige utløp. Kandidaten må blant annet dokumentere deltakelse på minst én dag opplæring i perioden, eller dokumentere tilsvarende oppdatering av kompetanse. I tillegg får søkerne en elektronisk flervalgsprøve fra Norsk sertifisering as når søknaden sendes inn. Les alt om sertifiseringsbestemmelsene til Norsk Sertifisering as påhttp://www.norsksertifisering.no/personell/

Fra innhold oppdateringsdagen:

  • Det settes av tid til at deltakerne kan ta opp temaer de ønsker diskutert, bl.a. erfaringsutveksling.
  • Det undervises om endringer og nye standarder som er relevante for sertifikatets virkeområde. I en treårsperiode vil de nye standardene ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 være sentrale. 
  • God og mindre god praksis for arbeidsutførelse innen sertifikatets virkeområde