Det stilles høye krav til vannkvalitet for blant annet matvareproduksjon og drikkevann. Samtidig er reglene for utslipp av avløpsvann strenge. Økt press på miljøet vårt fører til at kvaliteten på vannkilder reduseres og at behovet for rensing av avløpsvann øker. Kiwa kan bidra med både rådgiving og utvikling av teknologiske løsninger innen vannbehandling.

Selv om Norge har god tilgjengelighet på ferskvann, er kildene ikke utømmelige. I akvakulturnæringen erfarer flere smoltanlegg at den maksimale kapasiteten for deres vannkilder er nådd. For å øke produksjonen på anlegget må man derfor innføre gjenbruk og resirkulering av vann. Vi har tatt del i flere prosjekter hvor utvikling av teknologi for gjenbruk eller resirkulering av vann i landbaserte oppdrettsanlegg har vært i fokus.