Akkreditert og sporbar kalibrering

All kalibrering vi tilbyr er sporbar til nasjonale og internasjonale standarder. Der det er nødvendig tilbyr vi også akkreditert kalibrering.

Ved sporbar kalibrering utstedes et kalibreringsbevis og en medfølgende skriftlig målerapport over alle målte verdier og betingelsene de er målt under, samt en angivelse av referanseinstrumentering og benyttede prosedyrer.

Ved akkreditert kalibrering stilles det i tillegg også krav til personalet og de prosedyrene som benyttes. Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav. Det er to nivåer av kravdokumenter. For det første må de akkrediterte organisasjonene selv tilfredsstille den internasjonale standard (ISO 17025), som gjelder den aktuelle akkrediterte organisasjon. For det andre må det arbeides etter nærmere spesifiserte metoder (gjelder prøvnings- og kalibreringslaboratorier).

Sporbarhet

For å kunne dokumentere en måling, må måleresultatet være sporbart. Sporbarhet er en egenskap ved måleresultatet - eller til verdien til en normal - som gjør at en kan relatere resultatet eller verdien til en referanse (vanligvis en nasjonal eller internasjonal normal), gjennom en ubrutt kjede av sammenligninger der alle har oppgitte usikkerheter. I forbindelse med kvalitetssikring etter ISO 9000-serien eller ISO 17025, må måleutstyret være sporbart. I praksis betyr det at man må sørge for at måleutstyret er kalibrert med definerte intervall hos et laboratorium som har den nasjonale normalen, eller hos et laboratorium som igjen har fått sine referanser kalibrert mot den nasjonale normalen. Det kan gjerne være mange ledd i denne kjeden, så lenge måleresultatet for hvert ledd er dokumentert med usikkerhet.

Tillit

Hvordan kan du stole på måleresultatet og usikkerheten som er oppgitt? Du har i utgangspunktet tre alternativ: Det ene er selv å undersøke (revidere) det laboratoriet som har kalibrert utstyret, det andre alternativet er å be om uavhengig (tredjeparts) godkjenning av laboratoriet. Siste alternativ er å stole på det du får - uten videre. Dersom du velger å få kalibrert utstyret ditt hos oss og bestiller standard sporbar eller akkreditert kalibrering, vil dette tilfredsstille krav både fra akkrediteringsorgan, sertifiseringsorgan og regulerende myndigheter.