Moduł GRASP jest narzędziem pomagającym producentom w gwarantowaniu zgodności z międzynarodowym i krajowym prawem pracy. Oceny GRASP nie są kompletnymi audytami społecznymi (nie wymagane są rozmowy z personelem) lecz koncentrują się na zbadaniu dokumentacji. Moduł GRASP składa się z dwunastu punktów kontrolnych i kryteriów zgodności, których producent musi przestrzegać. Biorąc pod uwagę, że GRASP jest dobrowolny, nie wiąże się to z „zaliczeniem” modułu, ale jedynie wskazaniem poziomu zgodności z wymaganiami.  

GRASP jest wykorzystywany do ocen ryzyka praktyk społecznych w obrębie produkcji podstawowej. Standard ten pomaga producentom radzić sobie z ważnymi kwestiami społecznymi i budować świadomość na ten temat w swoim gospodarstwie.

Proces rozpocznie się od zarejestrowania przez Kiwa producenta w zakresie modułu GRASP, wpisania liczby pracowników w bazie danych GLOBALGAP. Ocena GRASP będzie zaakceptowana tylko wtedy, gdy będzie wypełniona lista kontrolna GRASP zostanie wprowadzona do bazy danych GLOBALG.A.P. i gdy producent będzie miał ważną certyfikację  GLOBALG.A.P. IFA Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie.  

Na podstawie wyników oceny każdego z punków kontrolnych obliczany jest całkowity poziom zgodności, z uwzględnieniem wszystkich odnośnych punktów kontrolnych. Całkowity wynik procentowy oceny odzwierciedla poziom zgodności GRASP w skali 5- stopniowej (od pełnej zgodności do braku zgodności z wymaganiami GRASP).