NURTURE został wydany w 1992 roku, w celu zapewnienia przez sieć handlową Tesco wysokiej jakości owoców i warzyw swoim klientom. Jest to standard, który zapewnia klientowi, że owoce i warzywa dostępne w Tesco są uprawiane w sposób przyjazny dla środowiska i odpowiedzialny. Każdy producent certyfikowany zgodnie ze standardem TESCO NURTURE podlega audytom i jest regularnie monitorowany przez jednostkę, aby upewnić się, że nadal spełnia wysokie wymagania standardu.

Kryteria środowiskowe TESCO NURTURE opierają się na następujących aspektach:

  • racjonalne wykorzystanie środków ochrony roślin, nawozów i obornika
  • zapobieganie zanieczyszczeniom
  • ochrona zdrowia ludzi
  • zużycie energii, wody i innych zasobów naturalnych
  • recykling i ponowne użycie
  • ochrona i poprawa krajobrazu oraz flory i fauny

Aby uzyskać certyfikat, producent warzyw i owoców musi zostać wpisany do rejestru gospodarstw TESCO NURTURE  za pośrednictwem dostawcy produktu do sieci handlowej Tesco, zgłaszając się do jednostki certyfikującej z wnioskiem  o certyfikację standardu TESCO NURTURE (łącznie ze standardem GLOBALG.A.P, podzakres owoce i warzywa). TESCO NURTURE ma trzy poziomy certyfikacji, w zależności od uzyskanych poziomów zgodności,  certyfikat można uzyskać na poziomie „złotym”, „srebrnym” i „zaliczony (pass)”.