Bedömning av krypskador hos kryppåkända järn-nickel-kromlegeringar

Att skriva examensarbete hos oss är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Kiwa Inspecta och bygga relationer för framtiden. I detta examensarbete får du bedöma krypskador hos komponenter från Nynas AB:s raffinaderi i Nynäshamn.

Bakgrund

Kryppåkända komponenter dimensioneras för en given livslängd, ofta 100 000 timmar. Krypning är förknippat med att små porer, kaviteter, bildas i materialet då en väsentlig del av livslängden har förbrukats. De växer i antal och utvecklas till sprickor mot slutet av livslängden. Skadetillväxten kontrolleras med metallografiska avtryck av mikrostrukturen vid kritiska positioner så att man med framförhållning kan planera eventuella utbyten av komponenter i god tid. Inom petrokemisk industri är detta viktigt då det är 3-6 år mellan underhållstoppen.

På Nynas AB:s raffinaderi i Nynäshamn har långt utvecklade krypskador, inkluderande mikrosprickor, observerats med replikprovning i rörsystem och samlingslådor i en reformeranläggning redan efter mindre än hälften av den dimensionerade livslängden. Dessa komponenter fick bytas och nya, likadana av Alloy 800 H/HT, sattes in. Inför nästa revision behöver kunskapen ökas om hur krypskador i detta material ska bedömas.

Till förfogande står de utbytta delarna där uppkomna krypskador ska identifieras och kartläggas genom replikprovning och kapning för studier av skadefördelningar tvärs godset hos svetsar, där skadorna uppstår. Resultaten jämförs med tidigare erfarenheter genom en litteraturstudie och utmynnar i en rekommenderade kontrollintervall för olika grader av krypskada.

Examensarbetet kan med fördel utökas med krypanalyser av de studerade komponenterna. Efter en litteraturstudie av krypmodeller, krypdata och krypning i svetsar FE-modelleras utvalda svetsade komponenter och analyseras med några lämpliga modeller. Känslighetsanalyser utförs. Arbetet kommer att handledas av kunniga medarbetare från Kiwa Inspecta Technology.

Målsättning

Målet är att i) erhålla töjningsfördelningar som motsvarar de skadebilder som de metallografiska studierna visar och ii) beräkna kryplivslängden hos studerade svetsar.

 

Utbildning: Civilingenjör

Tidsåtgång: 20 veckor

Startdatum: Enligt överenskommelse

Placering: Stockholm

Kontaktperson: Jan Storesund, Jan.Storesund@kiwa.com, 010-4793093

Ansökan: Ansökan skickas till Jan.Storesund@kiwa.com med bifogat CV och betyg.