Vi hjälper dig med besiktningarna

Myndigheter och försäkringsbolag ställer krav på besiktning av brandskyddsanordningar. Besiktning krävs dels vid installation av nya anordningar, dels vid årligt återkommande kontroller. 

Besiktningarna måste ofta utföras av en auktoriserad besiktningsingenjör. Det innebär att ett certifierat besiktningsföretag ska utföra besiktningen. De personer som utför besiktningarna ska också ha certifikat som behörig ingenjör inom sina verksamhetsområden.

Kiwa Inspecta är ett certifierat besiktningsorgan för brandskyddsanordningar enligt SBF 1003. Vi kan hjälpa dig med besiktningar av automatiskt brandlarm, utrymningslarm, sprinkler och gassläckanläggningar. Utöver dom svenska regelverken kan vi utföra besiktningar enligt andra internationella regelverk.

Ladda ner vår förteckning över utsedda besiktningsmän inom brand/sprinkler/gas

Exempel på verksamheter med krav på någon form av brandskyddsanordning

  • Sjukhus, vårdboenden, äldreboenden
  • Industri, offentlig förvaltning, fastighetsbolag
  • Kulturbyggnader, samlingslokaler, idrottshallar

Skillnaden mellan brandlarm och utrymningslarm

Ett brandlarm ska upptäcka en begynnande brand så tidigt att man kan vidta åtgärder för att släcka den. Målet med brandlarmet är att insatspersonal snabbt ska kunna vara på plats för att släcka och rädda liv.

På samma sätt är en brandlarmanläggning en anläggning som ska upptäcka en brand i ett tidigt skede.

I Boverkets byggregler (BBR) finns krav på automatiskt brandlarm i vårdanläggningar och alternativboende. Andra skäl att installera brandlarm kan vara villkor från försäkringsgivare eller som ett så kallat tekniskt byte i det byggnadstekniska brandskyddet.

Ett utrymningslarm ska varna människor då en brand eller annan nödsituation har uppstått. Larmets syfte är att initiera utrymning av byggnaden. Målet är att skapa en snabb och effektiv utrymning.

Utrymningslarmet kan aktiveras på två sätt:

  • Alternativ 1:  Automatiskt via t.ex. brandlarm/sprinkler
  • Alternativ 2:  Manuellt via larmtryckknappar

Utrymningslarmet kan bestå av larmdon (ringklocka, sirén, blixtljus), talat utrymningslarm eller en kombination av båda.

Släcksystem: Sprinkler och gas

 Kiwa Inspecta utför besiktning av flera olika släckssystem.

Sprinklersystem 

  • Vattensprinkler, där sprinklerhuvudena har en glasbulb som aktiveras vid förutbestämda temperaturer. Bara de sprinklerhuvuden som är utsatta för branden aktiveras.
  • Vattenspray eller grupputlösningssystem. Vatten flödar ut ur samtliga munstycken inom sektionen samtidigt.
  • Vattendimma, en form av vattensprinkler där vattendropparna är mindre än 1 mm i diameter.

Gassläcksystem

Gassläcksystem släcker bränder genom att absorbera värme och reducera syrehalten i elden. Att använda gaser som släckmedel är lämpligt i känsliga miljöer.